Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Dni Mu­zy­ki Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go

Data wydarzenia: 11-13.4.2011

Dni Mu­zy­ki Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Za­ko­pa­nem to co­rocz­ny fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny od 34 lat przez To­wa­rzy­stwo Mu­zycz­ne im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go, który ma na celu po­pu­la­ry­za­cję mu­zy­ki Kom­po­zy­to­ra, a także uka­za­nie jego dzie­ła na tle epoki w któ­rej żył z szer­szym uwzględ­nie­niem mu­zy­ki pol­skiej XX wieku.

Ideą te­go­rocz­nej, 34 -tej edy­cji Dni Mu­zy­ki Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go jest roz­sze­rze­nie do­tych­cza­so­wej for­mu­ły Fe­sti­wa­lu o kon­cer­ty w in­nych mia­stach zwią­za­nych z osobą kom­po­zy­to­ra. Tym razem pro­jekt bę­dzie kie­ro­wa­ny nie tylko do pu­blicz­no­ści za­ko­piań­skiej, ale także do me­lo­ma­nów z Byd­gosz­czy, Pod­ko­wy Le­śnej - Sta­wi­ska i War­sza­wy. W ra­mach fe­sti­wa­lu od­bę­dzie się16 kon­cer­tów – w tym 6 re­ci­ta­li, 9 kon­cer­tów ka­me­ral­nych i kon­cert chó­ral­ny - uka­zu­ją­cych mu­zy­kę Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w róż­no­ra­kich kon­tek­stach oraz jedno forum dys­ku­syj­ne. Każdy kon­cert bę­dzie po­prze­dzo­ny pre­lek­cją przy­bli­ża­ją­cą pro­gram kon­cer­tu szer­szej pu­blicz­no­ści, kon­cer­ty w Mu­zeum Ja­ro­sła­wa Iwasz­kie­wi­cza wzbo­ga­co­ne do­dat­ko­wo re­cy­ta­cja­mi wier­szy i pism mu­zycz­nych pi­sa­rza, kon­cert w Sali Wy­sta­wo­wej Bi­blio­te­ki Uni­wer­sy­tec­kiej w War­sza­wie wzbo­ga­co­ny o pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne i wy­sta­wę „Szy­ma­now­ski – Pa­le­ster”.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Zakopane, ul.Kasprusie 19/Willa Atma

Organizatorzy

Towarzystwo Muzyczne im.Karola Szymanowskiego
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter