Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

WIĘ­CEJ MOŻ­LI­WO­ŚCI. WY­STA­WA MŁO­DYCH AR­TY­STÓW

Data wydarzenia: 1.4-8.5.2011

Ogło­szo­ny w 2010 r. IV Ogól­no­pol­ski Kon­kurs na Obraz dla Mło­dych Ma­la­rzy im. Ma­ria­na Mi­cha­li­ka po­ka­zał zna­ko­mi­ty po­ziom mło­dych ar­ty­stów. Głów­nym kry­te­rium oceny były wa­lo­ry warsz­ta­to­we, choć Jury szu­ka­ło w pra­cach rów­nież mniej de­fi­nio­wal­nych cech, ja­ki­mi po­wi­nien się od­zna­czać dobry obraz - dzie­ło sztu­ki.

Nie­za­leż­nie od tra­dy­cyj­nej wy­sta­wy po­kon­kur­so­wej przy­go­to­wa­na zo­sta­ła wy­sta­wa wy­bra­nych ar­ty­stów bę­dą­ca po­śred­nio efek­tem kon­kur­su, ale jed­no­cze­śnie bez ogra­ni­czeń re­gu­la­mi­no­wych, po­ka­zu­ją­ca peł­nię ich moż­li­wo­ści. Wy­sta­wa jest, z jed­nej stro­ny gło­sem po­ko­le­nio­wym ar­ty­stów wstę­pu­ją­cych, z dru­giej pre­zen­ta­cją ich in­dy­wi­du­al­nych ta­len­tów.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 64

Organizatorzy

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
info@galeria.czest.pl, +48343245581
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter