Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Świę­to Kwit­ną­cej Ja­bło­ni

Data wydarzenia: 7-8.5.2011

Świę­to Kwit­ną­cej Ja­bło­ni to im­pre­za o jed­nej z naj­dłuż­szych tra­dy­cji w po­łu­dnio­wej Pol­sce. Po raz pierw­szy zo­sta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w 1947 r. Po­cząt­ko­wo im­pre­za ta od­by­wa­ła się w ma­low­ni­czej sce­ne­rii sadów ja­bło­nio­wych bę­dą­cych wła­sno­ścią miesz­kań­ców Łącka, bądź Czerń­ca. Od 1947-​69 r. świę­to od­by­wa­ło się w sa­dzie Sta­ni­sła­wa So­pa­ty w Czerń­cu, a przy­jeż­dża­li na nie go­ście z całej Pol­ski. Im­pre­za trwa­ła prze­waż­nie dwa dni. Pierw­szy – so­bo­ta – po­świę­co­ny był na kon­fe­ren­cje i spo­tka­nia sa­dow­ni­ków z na­ukow­ca­mi oraz wła­dza­mi lo­kal­ny­mi, od­by­wa­ły się po­ka­zy sprzę­tu sa­dow­ni­cze­go i ogrod­ni­cze­go, miało także miej­sce za­koń­cze­nie rajdu tu­ry­stycz­ne­go. Na pro­gram ar­ty­stycz­ny skła­da­ły się wy­stę­py ze­spo­łów re­gio­nal­nych z ca­łe­go wo­je­wódz­twa („Lachy”, „Są­de­cza­nie”, „Po­de­gro­dzie”, „Gó­ra­le Łąccy”, „Małe Łącko”), or­kie­stry Pań­stwo­we­go Wiej­skie­go Ogni­ska Mu­zycz­ne­go z Łącka, a z cza­sem także in­nych or­kiestr dę­tych ze Ślą­ska, No­we­go Sącza, a także chó­rów szkol­nych z Za­le­sia i Łącka, ka­pe­li z Za­le­sia i Kicz­ni. Swoje wier­sze re­cy­to­wa­li Sta­ni­sław Kli­mek (poeta lu­do­wy z Za­brze­ży), a potem Sta­ni­sław Wą­cha­ła (poeta lu­do­wy z Łącka). Wy­stę­py ze­spo­łów uświet­nia­ne były po­ka­za­mi lot­ni­czy­mi Ae­ro­klu­bu Pod­ha­lań­skie­go, a także po­ka­za­mi gim­na­stycz­ny­mi (mło­dzież z Tech­ni­kum Ra­chun­ko­wo­ści Rol­nej w Mar­cin­ko­wi­cach), a w póź­niej­szym okre­sie także bie­ga­mi ulicz­ny­mi i za­wo­da­mi stra­żac­ki­mi. Za­rów­no w so­bo­tę, jak i nie­dzie­lę wszy­scy ba­wi­li się na za­ba­wach lu­do­wych.

Od lat 70-​tych im­pre­za ta od­by­wa się w ple­ne­ro­wym Am­fi­te­atrze le­śnym umiej­sco­wio­nym na stoku góry Je­żo­wej. Pro­gram ob­cho­dów jest rów­nież roz­ło­żo­ny na dwa dni, przy czym głów­nym dniem ob­cho­dów jest nie­dzie­la. W so­bo­tę od­by­wa­ją się kon­fe­ren­cje sa­dow­ni­cze i za­wo­dy spor­to­we, zaś wie­czo­rem w Am­fi­te­atrze wy­stęp zna­ne­go ar­ty­sty lub ka­ba­re­tu, a potem za­ba­wa ta­necz­na. W nie­dzie­lę na­to­miast, po uro­czy­stej mszy świę­tej, gro­ma­dzą się w Rynku ze­spo­ły re­gio­nal­ne i or­kie­stry dęte , skąd na­stę­pu­je prze­marsz barw­ne­go, roz­śpie­wa­ne­go ko­ro­wo­du, pro­wa­dzo­ne­go przez ban­de­rię konną z brycz­ka­mi do Am­fi­te­atru na Je­żo­wej. Po otwar­ciu i czę­ści ofi­cjal­nej na­stę­pu­je pro­gram ar­ty­stycz­ny, w któ­rym pre­zen­tu­ją się ze­spo­ły re­gio­nal­ne i or­kie­stra z Łącka. Tra­dy­cją już od kilku lat staje się za­pra­sza­nie na tę im­pre­zę za­przy­jaź­nio­nych ze­spo­łów re­gio­nal­nych czy or­kiestr dę­tych z za­gra­ni­cy. Łącko go­ści­ło już m.in. grupy z Danii, Rosji, Sło­wa­cji, Es­to­nii, Wę­gier.
W czę­ści po­po­łu­dnio­wej zaś wy­stą­pią ar­ty­ści scen pol­skich.
Ca­łość im­pre­zy koń­czy za­ba­wa ta­necz­na. Im­pre­za or­ga­ni­zo­wa­na jest przez Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry we­spół z wła­dza­mi lo­kal­ny­mi gminy Łącko. Nadal jest uro­czy­sto­ścią, która cie­szy się ogrom­nym po­wo­dze­niem, nie tylko wśród tu­tej­szych miesz­kań­ców. Od wielu lat sta­no­wi do­sko­na­łą oka­zję do pro­mo­cji Ziemi Łąc­kiej i Są­dec­kiej (im­pre­za­mi to­wa­rzy­szą­cy­mi są wy­sta­wy prac twór­ców lu­do­wych, pre­zen­ta­cje kuch­ni re­gio­nal­nych oraz lo­te­rie), jej kul­tu­ry, a także jej wy­ro­bów, a mię­dzy innym tej słyn­nej „da­ją­cej krze­pę i kra­szą­cej lica”.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Łącko, Strażacka 29

Organizatorzy

Gminny Ośrodek Kultury
gok@lacko.pl, +48184446169
gok.lacko.org.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter