Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

25. War­szaw­skie Spo­tka­nia Mu­zycz­ne

Data wydarzenia: 8-15.5.2011

War­szaw­skie Spo­tka­nia Mu­zycz­ne or­ga­ni­zo­wa­ne są od 1986 roku. Twór­cą i dy­rek­to­rem ar­ty­stycz­nym Fe­sti­wa­lu jest Wła­dy­sław Sło­wiń­ski, kom­po­zy­tor i dy­ry­gent. Fe­sti­wal pre­zen­tu­je wy­bit­ne dzie­ła mu­zy­ki daw­nej oraz współ­cze­sną twór­czość kom­po­zy­to­rów pol­skich i za­gra­nicz­nych.

Od 2010 roku jeden z kon­cer­tów po­świę­co­ny jest mu­zy­ce jaz­zo­wej. Wy­ko­naw­ca­mi Fe­sti­wa­lu są czo­ło­wi ar­ty­ści pol­scy i za­gra­nicz­ni, jak do­tych­czas m.in. Mu­si­ka An­ti­qua Koln, The King's Sin­gers, Mu­si­ca Re­se­rva­ta de Bar­ce­lo­na, Alla Fran­ce­sca, Di­scan­tus, Cle­ment Ja­ne­qu­in, a z pol­skich m.in. Pol­ski Chór Ka­me­ral­ny, Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa, Or­kie­stra Ka­me­ral­na FN, Kwar­tet Wi­la­nów, Royal String Qu­ar­tet. W 2011 roku bę­dzie­my go­ścić m.in. ze­spól mu­zy­ki daw­nej Ars Can­tus, Or­kie­strę Ka­me­ral­ną Wra­ti­sla­via, Tha­eri­chen's Ten­tett z Ber­li­na (po raz pierw­szy w Pol­sce!), fle­ci­stę Łu­ka­sza Dłu­go­sza kon­cer­tu­ją­ce­go z naj­lep­szy­mi świa­to­wy­mi or­kie­stra­mi, skrzyp­ka Krzysz­to­fa Bą­kow­skie­go, czy pia­ni­stę Emi­lia­na Ma­deya.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Rynek Starego Miasta 27

Organizatorzy

Związek Kompozytorów Polskich-Oddział Warszawski
zkp@zkp.org.pl, +48228311741
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter