Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ma­ło­pol­skie Dni Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go

Data wydarzenia: 14-15.5.2011

Ma­ło­pol­skie Dni Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go to jedno z naj­więk­szych cy­klicz­nych wy­da­rzeń uka­zu­ją­cych i pro­mu­ją­cych bo­gac­two kul­tu­ro­we Ma­ło­pol­ski. Nie­po­wta­rzal­na oka­zja, aby pod­czas dwóch ma­jo­wych dni zwie­dzić in­te­re­su­ją­ce, cza­sem mało znane i na co dzień nie­do­stęp­ne za­byt­ki, zo­ba­czyć z bli­ska pa­ła­ce i kom­plek­sy dwor­skie, muzea, ko­ścio­ły i klasz­to­ry, wie­ko­we ogro­dy i stare ne­kro­po­lie oraz za­byt­ki bu­dow­nic­twa re­gio­nal­ne­go i sztu­ki lu­do­wej.

Co roku pre­zen­tu­je­my uczest­ni­kom wy­da­rze­nia ko­lej­ne za­byt­ko­we miej­sca. Dla uła­twie­nia zwie­dza­nia dzie­li­my je na trasy – kra­kow­ską i trzy trasy wio­dą­ce w bliż­sze i od­le­glej­sze re­jo­ny Ma­ło­pol­ski. Zwie­dza­niu to­wa­rzy­szą także wy­kła­dy, warsz­ta­ty dla dzie­ci, gry ro­dzin­ne oraz wy­sta­wy hi­sto­rycz­ne.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Kraków, Karmelicka 27

Organizatorzy

Małopolski Instytut Kultury
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter