Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XIV Dni Książ­ki Ży­dow­skiej

Data wydarzenia: 15-18.5.2011

Czter­na­sta edy­cja war­szaw­skich Dni Książ­ki Ży­dow­skiej, or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Mi­drasz”, od­bę­dzie się w dniach 15-18 maja 2011 r. Po­dob­nie jak w la­tach ubie­głych pro­gram Dni obej­mie kil­ka­na­ście spo­tkań au­tor­skich, wy­kła­dów i pa­ne­li dys­ku­syj­nych. Dniom Książ­ki będą to­wa­rzy­szyć kon­cer­ty, wy­sta­wy oraz po­ka­zy fil­mów. Za­da­niem Dni Książ­ki Ży­dow­skiej jest pro­mo­cja naj­bar­dziej war­to­ścio­wych pu­bli­ka­cji po­świę­co­nych te­ma­ty­ce ży­dow­skiej (dzieł li­te­rac­kich, opra­co­wań na­uko­wych, ese­jów, prze­kła­dów itp.) spo­śród tych, które każ­de­go roku uka­zu­ją się w kil­ku­na­stu pol­skich wy­daw­nic­twach.

Szcze­gó­ło­wy plan spo­tkań tar­go­wych uza­leż­nio­ny jest od planu wy­daw­ni­cze­go ofi­cyn, który znany jest do­pie­ro na po­cząt­ku każ­de­go roku, w któ­rym od­by­wa się im­pre­za. Jed­nak już dzi­siaj sza­co­wać można, że skoro każ­de­go roku na rynek księ­gar­ski tra­fia około 70-80 no­wych ty­tu­łów z za­kre­su in­te­re­su­ją­cej nas pro­ble­ma­ty­ki, także w 2011 roku bę­dzie­my mogli za­pre­zen­to­wać czy­tel­ni­kom przy­naj­mniej kil­ka­na­ście war­to­ścio­wych no­wych ty­tu­łów, zor­ga­ni­zo­wać wokół nich dys­ku­sje te­ma­tycz­ne, za­pro­sić ich au­to­rów na spo­tka­nia. Jak co roku na spe­cjal­nie zor­ga­ni­zo­wa­nych sto­iskach z książ­ka­mi o te­ma­ty­ce ży­dow­skiej w ję­zy­ku pol­skim i an­giel­skim znaj­dzie­my około ty­sią­ca no­wo­ści i pu­bli­ka­cji wcze­śniej­szych.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Twarda 6

Organizatorzy

Stowarzyszenie Midrasz
midrasz@midrasz.p, +48226543155
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter