Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Kul­tu­ry "Ukra­iń­ska Wio­sna"

Data wydarzenia: 16-22.5.2011

Fe­sti­wal Kul­tu­ry "Ukra­iń­ska Wio­sna" to jeden z naj­więk­szych fe­sti­wa­li w Eu­ro­pie Środ­ko­wo – Wschod­niej pro­mu­ją­cy kul­tu­rę Ukra­iny. W fe­sti­wa­lu biorą udział wy­bit­ne po­sta­ci ze świa­ta kul­tu­ry, sztu­ki, po­li­ty­ki i spor­tu z Ukra­iny, a wy­da­rze­nia ad­re­so­wa­ne są przede wszyst­kim do Po­la­ków.

Chce­my po­przez pre­zen­ta­cję kul­tu­ry i sztu­ki eks­po­no­wać jej eu­ro­pej­skie wa­lo­ry i pró­bo­wać kru­szyć wciąż jesz­cze funk­cjo­nu­ją­ce ste­reo­ty­py do­ty­czą­ce Ukra­iny. Z tej wła­śnie przy­czy­ny even­ty or­ga­ni­zo­wa­ne w cza­sie fe­sti­wa­lu nie są kie­ro­wa­ne wy­łącz­nie do przed­sta­wi­cie­li dia­spo­ry ukra­iń­skiej i en­tu­zja­stów Ukra­iny. Tym też różni się Ukra­iń­ska Wio­sna od po­zo­sta­łych im­prez ukra­iń­skich, od­by­wa­ją­cych się w Pol­sce. Co roku do Po­zna­nia na Fe­sti­wal przy­jeż­dża­ją go­ście z Pol­ski i z za­gra­ni­cy. W pro­gra­mie fe­sti­wa­lu znaj­du­je się mu­zy­ka kla­sycz­na, po­pu­lar­na i cer­kiew­na, film, teatr, sztu­ka, sport, spo­tka­nia o te­ma­ty­ce po­li­tycz­nej i spo­łecz­nej, a także ele­men­ty folk­lo­ru ukra­iń­skie­go w po­sta­ci Jar­mar­ku Ukra­iń­skie­go na po­znań­skim Sta­rym Rynku.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Poznań, Grobla 27a

Organizatorzy

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Polska - Ukraina"
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter