Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

KODY

Data wydarzenia: 19-22.5.2011

Na fe­sti­wa­lu „Kody” spo­ty­ka­ją, kon­fron­tu­ją i łączą się różne tra­dy­cje mu­zycz­ne. Mu­zy­ka ar­cha­icz­na spo­ty­ka się ze współ­cze­sną elek­tro­ni­ką, jaz­zem, współ­cze­sną mu­zy­ką kla­sycz­ną, al­ter­na­tyw­nym roc­kiem, a in­tu­ityw­ne kom­po­zy­cje z dźwię­ko­wym eks­pe­ry­men­tem.

Siłą „Kodów” są za­rów­no gwiaz­dy świa­to­we­go for­ma­tu, jak i pre­mie­ro­we pro­jek­ty pol­skie i za­gra­nicz­ne, przy­go­to­wa­ne na za­mó­wie­nie fe­sti­wa­lu. Ko­mi­sa­rzem fe­sti­wa­lu „Kody” jest Pre­zes Związ­ku Kom­po­zy­to­rów Pol­skich – Jerzy Kor­no­wicz, or­ga­ni­za­to­rem zaś Ośro­dek Mię­dzy­kul­tu­ro­wych Ini­cja­tyw Twór­czych "Roz­dro­ża" w Lu­bli­nie.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, Krakowskie Przedmieście 39,

Organizatorzy

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter