Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Po­znań­ska Wio­sna Ba­le­to­wa

Data wydarzenia: 21-27.5.2011

8. edy­cja Po­znań­skiej Wio­sny Ba­le­to­wej
Teatr Wiel­ki w Po­zna­niu / 21.05 – 27.05.2011

Go­ść­mi 8. edy­cji Po­znań­skiej Wio­sny Ba­le­to­wej będą Akram Khan ze spek­ta­klem „Ver­ti­cal Road”, Pol­ski Teatr Tańca z cho­re­ogra­fią „Minus 2” Ohada Na­ha­ri­na, 420 PE­OPLE ze spek­ta­kla­mi: “Small Hour”, ”Gol­den Crock”, “Reen” w cho­re­ogra­fii Vac­la­va Ku­ne­sa oraz “Bo­le­ro” w cho­re­ogra­fii Ohada Na­ha­ri­na.
Fe­sti­wal otwo­rzy pre­mie­ra na­sze­go Te­atru – wie­czór współ­cze­sny Black&White .

„Black&White” to trzy­czę­ścio­wy wie­czór cho­re­ogra­ficz­ny au­tor­stwa trzech róż­nych twór­ców, współ­pra­cu­ją­cych z izra­el­skim Kib­butz Con­tem­po­ra­ry Dance Com­pa­ny - jed­nym z naj­lep­szych ze­spo­łów tańca współ­cze­sne­go na świe­cie. Rami Beer, autor duetu ''Kar­so­on'' jest dy­rek­to­rem ar­ty­stycz­nym i cho­re­ogra­fem KCDC. Pra­cu­ją­cy od lat w Am­ster­da­mie Izra­el­czyk Itzik Ga­li­li jest dy­rek­to­rem i cho­re­ogra­fem Dans­gro­ep Am­ster­dam. W 2009 roku Itzik Ga­li­li po raz pierw­szy przy­go­to­wał swój spek­takl w KCDC. Obaj cho­re­ogra­fo­wie są świa­to­wej klasy twór­ca­mi, któ­rych prace wy­war­ły ogrom­ny wpływ na język cho­re­ogra­ficz­ny Jacka Przy­by­ło­wi­cza, wie­lo­let­nie­go tan­ce­rza KCDC, obec­ne­go szefa ba­le­tu Te­atru Wiel­kie­go w Po­zna­niu.
''Black&White'' to spek­takl trzech róż­nych ko­lo­rów cho­re­ogra­ficz­nych, przed­sta­wio­nych w mo­no­chro­ma­tycz­nym świe­cie czer­ni i bieli.

Black&White
pre­mie­ra: 21 maja 2011

Kilka krót­kich se­kwen­cji 25min
cho­re­ogra­fia Jacek Przy­by­ło­wicz
mu­zy­ka Marin Ma­ra­is
pro­jek­cje Ka­ta­rzy­na Ko­zy­ra

''Kilka krót­kich se­kwen­cji'' to cho­re­ogra­fia do mu­zy­ki ba­ro­ko­we­go kom­po­zy­to­ra Marin Ma­ra­isa z wy­ko­rzy­sta­niem pro­jek­cji au­tor­stwa Ka­ta­rzy­ny Ko­zy­ry. W spek­ta­klu za­rów­no ta­niec współ­cze­sny, jak i pro­jek­cja zo­sta­ły pod­da­ne ba­ro­ko­wej sty­li­za­cji. W cho­re­ogra­fii nie­zwy­kle ważną rolę od­gry­wa mu­zy­ka w wy­ko­na­niu Jordi Sa­ba­la, sta­no­wią­ca hi­sto­rycz­ny kon­tra­punkt dla współ­cze­sne­go, w swym za­my­śle, spek­ta­klu.

Things I told no­bo­dy 21min
cho­re­ogra­fia Itzik Ga­li­li
mu­zy­ka; Vi­val­di, Mo­zart, Hen­del,Satie

''Thinks I told no­bo­dy'' jest pełną roz­ma­chu cho­re­ogra­ficz­ną wizją, dla któ­rej tłem mu­zycz­nym są wy­bra­ne frag­men­ty utwo­rów Mo­zar­ta, Hen­dla, Vi­val­die­go i Satie. Je­de­na­stu tan­ce­rzy po­ko­nu­je prze­strzeń sce­nicz­ną w bar­dzo fi­zy­kal­nej kom­po­zy­cji, cha­rak­te­ry­stycz­nej dla ję­zy­ka cho­re­ogra­ficz­ne­go It­zi­ka Ga­li­li. Afa­bu­lar­ny spek­takl jest sur­re­ali­stycz­ną, pełną hu­mo­ru za­ba­wą na temat nie­wy­po­wie­dzia­nych przez tan­ce­rzy słów i pół­szep­tów.

Kar­so­on 22min
cho­re­ogra­fia Rami Beer
mu­zy­ka col­la­ge Alex Clau­de
opra­wa pla­stycz­na i swia­tła Rami Beer

„Kar­so­on” to duet, opo­wieść o dwoj­gu ludzi, któ­rych los ze sobą po­łą­czył. To uni­wer­sal­na hi­sto­ria opo­wie­dzia­na ję­zy­kiem tańca, która mogła wy­da­rzyć się w do­wol­nym miej­scu na świe­cie i w do­wol­nym cza­sie. Bo­ha­te­ro­wie ''Kar­so­on'' nie­ocze­ki­wa­nie prze­no­sze­ni są przez cho­re­ogra­fa w cza­sie i prze­strze­ni, co znaj­du­je swoje od­zwier­cie­dle­nie nie tylko w war­stwie cho­re­ogra­ficz­nej, ale rów­nież w opra­co­wa­niu mu­zycz­nym au­tor­stwa Alexa Clo­uda.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Poznań, Fredry 9

Organizatorzy

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
opera.poznan.pl, +48616590200
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter