Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Dobre Stro­ny

Data wydarzenia: 26-29.5.2011

Targi Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży – DOBRE STRO­NY Na­miot ze sto­iska­mi sta­nie w rynku pod prę­gie­rzem. Pod­czas trwa­nia tar­gów pla­nu­je­my oprócz sto­isk uru­cho­mić spe­cjal­nie wy­dzie­lo­ne miej­sce dla dzie­ci, gdzie ani­ma­to­rzy będą pro­wa­dzić za­ję­cia edu­ka­cyj­ne. W pro­gra­mie tar­gów znaj­dą się m.in. spo­tka­nia z au­to­ra­mi, czy­ta­nie frag­men­tów ulu­bio­nych bajek, kon­kur­sy pla­stycz­ne.

Bę­dzie dzia­ła­ła ka­wia­ren­ka li­te­rac­ka dla dzie­ci i ro­dzi­ców. W przy­go­to­wy­wa­nie im­pre­zy włą­czą się także po­bli­skie filie MBP. Mamy na­dzie­ję, że DOBRE STRO­NY – Targi Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży wpi­szą się w ka­len­darz im­prez kul­tu­ral­nych Dol­ne­go Ślą­ska i zy­ska­ją wier­nych uczest­ni­ków wśród wy­staw­ców. Nasze im­pre­zy (gru­dnio­we Wro­cław­skie Pro­mo­cje Do­brych Ksią­żek oraz Wro­cław­skie Tanie Ksią­żek Czy­ta­nie pod­czas Świę­ta Wro­cła­wia, a także im­pre­zy or­ga­ni­zo­wa­ne przez Miej­ską Bi­blio­te­kę Pu­blicz­ną) za­wsze mają po­zy­tyw­ne re­cen­zje w me­diach, są także po­zy­tyw­nie oce­nia­ne przez wy­daw­ców. Uwa­ża­my, że im­pre­za skie­ro­wa­na do mło­de­go czy­tel­ni­ka zyska nie tylko przy­chyl­ność śro­do­wi­ska wro­cław­skie­go, ale może także pomóc w sta­ra­niach o tytuł Eu­ro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wrocław, Widok 7

Organizatorzy

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
wpdk@wpdk.pl, +48605406208
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter