Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

RE­PLI­KA KRA­KOW­SKIE­GO FE­STI­WA­LU FIL­MO­WE­GO

Data wydarzenia: 10-12.6.2011

Zwy­kle w czerw­cu, tuż po roz­da­niu na­gród w Kra­ko­wie, w OKF gosz­czą naj­lep­sze filmy krót­ko­me­tra­żo­we, do­ku­men­tal­ne, ani­mo­wa­ne. Kra­kow­skie fe­sti­wa­le fil­mów krót­kich są jedną z naj­waż­niej­szych w Eu­ro­pie kon­fron­ta­cji "ma­łe­go kina".

To w Kra­ko­wie roz­po­czy­na­li swoją ka­rie­rę zna­ko­mi­ci pol­scy do­ku­men­ta­li­ści z Krzysz­to­fem Kie­ślow­skim, Woj­cie­chem Wisz­niew­skim, An­drze­jem Fi­dy­kiem i Mar­ce­lem Ło­ziń­skim na czele. To tutaj dali się po­znać świet­ni twór­cy ro­dzi­mej ani­ma­cji Ry­szard Cze­ka­ła, Jerzy Kucia, Ju­lian An­to­nisz­czak, Piotr Du­ma­ła i lau­re­at Osca­ra za film "Tango" Zbi­gniew Ryb­czyń­ski. Tra­dy­cyj­nie spe­cy­fi­kę fe­sti­wa­lu okre­śla­ją utwo­ry po­ru­sza­ją­ce pro­ble­ma­ty­kę spo­łecz­ną. Nie­ob­ca mu jest jed­nak rów­nież inna te­ma­ty­ka : ludz­kie por­tre­ty, po­szu­ki­wa­nia czy­sto ar­ty­stycz­ne, a nawet filmy roz­ryw­ko­we.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Częstochowa, Al.NMP 64

Organizatorzy

Ośrodek Kultury Filmowej kino studyjne Iluzja
okf@okf.czest.pl, +48343246058
okf.czest.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter