Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fo­to­fe­sti­wal

Data wydarzenia: 5-29.5.2011

Dzie­sią­ta edy­cja Fo­to­fe­sti­wa­lu roz­pocz­nie się 5 maja 2011. Do 29 maja bę­dzie można obej­rzeć wy­sta­wy, wziąć udział w wy­da­rze­niach pre­zen­tu­ją­cych róż­no­rod­ne formy i ro­dza­je fo­to­gra­fii oraz spo­tkać ar­ty­stów i pro­fe­sjo­na­li­stów zaj­mu­ją­cych się tą dzie­dzi­ną. Fo­to­fe­sti­wal pre­zen­tu­je świa­to­we tren­dy w fo­to­gra­fii, ale jest także miej­scem spo­tkań dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych kul­tu­rą.

Two­rzy forum wy­mia­ny do­świad­czeń dla osób, in­sty­tu­cji i firm zwią­za­nych ze sztu­ka­mi wi­zu­al­ny­mi. Skie­ro­wa­ny jest do sze­ro­kie­go grona pu­blicz­no­ści, a zatem jego pro­gram skła­da się z róż­no­rod­nych ele­men­tów: Pro­gram Głów­ny – dwie wy­sta­wy przy­go­to­wa­ne przez mię­dzy­na­ro­do­wych ku­ra­to­rów, za­ty­tu­ło­wa­ne OUT OF MIND – POZA UMY­SŁEM oraz OUT OF LIFE – POZA ŻY­CIEM Pro­gram Grand Prix – wy­sta­wy wy­bra­ne spo­śród pro­jek­tów nad­sy­ła­nych przez fo­to­gra­fów – w roku 2011 pre­zen­to­wa­ne będą w prze­strze­ni miej­skiej, pod wspól­nym ty­tu­łem OUT OF SPACE Dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne – OUT OF SCHO­OL – warsz­ta­ty, Fa­bry­ka Fo­to­gra­fii – prze­gląd szkół fo­to­gra­ficz­nych oraz prze­gląd port­fo­lio OUT OF TIME czyli re­laks i re­kre­acja: fo­to­spa­ce­ry po Łodzi, wie­czor­ne po­ka­zy slaj­dów z mu­zy­ką, kon­cer­ty, a przede wszyst­kim uro­dzi­no­wa im­pre­za z oka­zji dzie­sią­tej rocz­ni­cy Fo­to­fe­sti­wa­lu

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Łódź, Tymienieckiego 30

Organizatorzy

Fundacja Edukacji Wizualnej
info@fotofestiwal.com, +48426842095
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter