Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Kra­kow­ski Fe­sti­wal Fil­mo­wy

Data wydarzenia: 23-29.5.2011

Kra­kow­ski Fe­sti­wal Fil­mo­wy jest jedną z naj­star­szych im­prez w Eu­ro­pie po­świę­co­nych fil­mom do­ku­men­tal­nym, ani­mo­wa­nym oraz krót­kim fa­bu­łom. Pod­czas 7 fe­sti­wa­lo­wych dni wi­dzo­wie mają oka­zję obej­rzeć około 200 fil­mów z ca­łe­go świa­ta.

Pre­zen­to­wa­ne są one w sek­cjach kon­kur­so­wych oraz w po­ka­zach spe­cjal­nych, ta­kich jak re­tro­spek­ty­wy twór­ców, po­ka­zy te­ma­tycz­ne, pro­jek­cje ar­chi­wal­ne. Fe­sti­wa­lo­wi to­wa­rzy­szą wy­sta­wy, kon­cer­ty, po­ka­zy ple­ne­ro­we oraz spo­tka­nia z twór­ca­mi. Kra­kow­ski Fe­sti­wal Fil­mo­wy co roku od­wie­dza ok. 500 pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych gości: re­ży­se­rów, pro­du­cen­tów, pro­gra­ma­to­rów fe­sti­wa­li oraz licz­na kra­kow­ska pu­blicz­ność.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, Morawskiego 5/434

Organizatorzy

Krakowska Fundacja Filmowa
info@kff.com.pl, +48122946945
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter