Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

DOM/HOME An­drzej Kra­marz i We­ro­ni­ka Ło­dziń­ska

Data wydarzenia: 6.5-4.6.2011

Na fo­to­gra­fiach An­drze­ja Kra­ma­rza i We­ro­ni­ki Ło­dziń­skiej nie ma ludzi. Są puste wnę­trza: pry­cze w schro­ni­sku dla bez­dom­nych, po­ko­je pa­nień­skie, cele pol­skich za­kon­ni­ków, miesz­ka­nia ko­lek­cjo­ne­rów, wozy cyr­ko­we... A jed­nak każde z tych miejsc jest za­ra­zem por­tre­tem swego wła­ści­cie­la; wię­cej mówi o jego sy­tu­acji ży­cio­wej, za­in­te­re­so­wa­niach, cha­rak­te­rze i sta­nie ducha, niżby może on sam chciał albo nawet mógł opo­wie­dzieć. Te pięk­ne i nie­zwy­kle in­try­gu­ją­ce zdję­cia można stu­dio­wać bez końca; z sa­tys­fak­cją znaną być może tylko de­tek­ty­wom re­kon­stru­ować w myśli hi­sto­rię każ­de­go z miesz­kań­ców. An­tro­po­lo­gicz­ne z grun­tu fo­to­gra­fie An­drze­ja Kra­ma­rza i We­ro­ni­ki Ło­dziń­skiej mają od­świe­ża­ją­cą moc: zmie­nia­ją spoj­rze­nie widza na ota­cza­ją­cy świat i jego wła­sny, niby tak do­brze znany, dom.

An­drzej Kra­marz (ur. 1964) – ab­sol­went In­sty­tu­tu Kre­atyw­nej Fo­to­gra­fii w Opa­wie (Cze­chy). Jest współ­za­ło­ży­cie­lem grupy ar­ty­stycz­nej „DRUT” (Dę­bic­ka Rze­sza Upra­wia­czy Tfur­czo­ści) oraz ze­spo­łu mu­zy­ki im­pro­wi­zo­wa­nej „Na Przy­kład” dzia­ła­ją­cych w la­tach 1985-​1990. We wcze­snych la­tach 90. pod­jął pracę w za­wo­dzie fo­to­gra­fa. Jest lau­re­atem wielu na­gród fo­to­gra­ficz­nych, a także współ­twór­cą Fun­da­cji Imago Mundi i człon­kiem Ko­lek­ty­wu Fo­to­gra­fów Vi­sa­vis.pl. Pro­wa­dzi za­ję­cia w Aka­de­mii Fo­to­gra­fii w Kra­ko­wie. Sty­pen­dy­sta Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

We­ro­ni­ka Ło­dziń­ska (ur. 1973) – stu­dio­wa­ła hi­sto­rię sztu­ki i fo­to­gra­fię na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie, Uni­ver­sité de la Sor­bon­ne oraz na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim. Jest do­ku­men­ta­list­ką miejsc. Or­ga­ni­za­tor­ka spo­tkań ar­ty­stycz­nych, od 2003 roku – ku­ra­tor­ka kra­kow­skiej ga­le­rii sztu­ki współ­cze­snej Ca­me­lot, jest także współ­za­ło­ży­ciel­ką Fun­da­cji Imago Mundi.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, ul. Krakowska 46

Organizatorzy

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter