Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Li­ga­tu­ra

Data wydarzenia: 1-5.6.2011

Za­da­niem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Kul­tu­ry Ko­mik­so­wej LI­GA­TU­RA jest stwo­rze­nie pio­nier­skie­go ro­dza­ju fe­sti­wa­lu ko­mik­so­we­go w Eu­ro­pie. Fe­sti­wa­lu, który po­przez sku­pie­nie uwagi na kul­tu­ro­wej i spo­łecz­nej funk­cji ko­mik­su pre­zen­tu­je wszyst­kie naj­waż­niej­sze ini­cja­ty­wy, wy­daw­nic­twa, oraz ten­den­cje w ogól­nej re­flek­sji nad tra­dy­cją i roz­wo­jem sztu­ki ko­mik­su.

Waż­nym celem fe­sti­wa­lu Li­ga­tu­ra jest też stwo­rze­nie w Pol­sce mię­dzy­na­ro­do­we­go wy­da­rze­nia przy­cią­ga­ją­ce­go wy­daw­ców, twór­ców, dy­rek­to­rów fe­sti­wa­li i ak­ty­wi­stów w celu na­wią­zy­wa­nia współ­pra­cy i wy­mia­ny do­świad­czeń. Poza za­da­niem pro­fe­sjo­na­li­za­cji dzia­łań zwią­za­nych z pro­mo­cją i twór­czo­ścią ko­mik­so­wą Li­ga­tu­ra, sku­pia­jąc więk­szość środ­ko­wo­eu­ro­pej­skich ini­cja­tyw ko­mik­so­wych oraz dużą część wy­daw­nictw i naj­lep­szych ar­ty­stów z na­sze­go re­gio­nu ma szan­sę stać się li­de­rem w ko­mu­ni­ka­cji i trans­mi­sji ak­tyw­no­ści mię­dzy ko­mik­so­gra­fia­mi środ­ko­wo­eu­ro­pej­ski­mi a za­chod­nio­eu­ro­pej­ski­mi i ame­ry­kań­ski­mi. Li­ga­tu­ra to fe­sti­wal, który pre­zen­tu­je obec­ność ko­mik­su w kul­tu­rze po­przez pro­mo­cję i pre­zen­ta­cję am­bit­nych pro­jek­tów ko­mik­so­wych. po­dej­mu­ją­cych takie te­ma­ty jak: -​po­wią­za­nia ko­mik­su ze sztu­ka­mi wi­zu­al­ny­mi, -​two­rze­nie tzw. ko­mik­so­lo­gii, -​opra­co­wy­wa­nie bi­blio­gra­fii ko­mik­so­wych, -​obec­ność re­aliów spo­łecz­nych i oby­cza­jo­wych w ko­mik­sach -​po­dej­mo­wa­nie w ko­mik­so­gra­fiach te­ma­tów mniej­szo­ści sek­su­al­nych, -​edu­ka­cyj­ne funk­cje ko­mik­su -​obec­ność ko­mik­su w in­nych dzie­dzi­nach sztu­ki Li­ga­tu­ra pre­zen­tu­je funk­cje ar­ty­stycz­ne i spo­łecz­ne ko­mik­su, wy­róż­nia­jąc się na tle fe­sti­wa­li ko­mik­so­wych kie­ro­wa­nych stric­te tylko do fanów ga­tun­ku i opie­ra­ją­cych się głów­nie na spo­tka­niach z au­to­ra­mi no­wo­ści wy­daw­ni­czych oraz gieł­dzie pol­skich wy­daw­ców ko­mik­so­wych. Tym­cza­sem roz­wój ga­tun­ku oraz re­flek­sji nad jego ge­ne­zą i współ­cze­sny­mi tren­da­mi po­zwa­la na o wiele róż­no­rod­niej­sze, mię­dzy­na­ro­do­we i skie­ro­wa­ne do sze­ro­kie­go grona osób pre­zen­to­wa­nie sztu­ki ko­mik­su w spo­sób atrak­cyj­ny i pro­fe­sjo­nal­ny.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Poznań, Fredry 7/3

Organizatorzy

Fundacja Tranzyt
ligatura.eu
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter