Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Noc Kul­tu­ry

Data wydarzenia: 4-5.6.2011

Co roku w czerw­co­wą noc Lu­blin pro­po­nu­je nie­po­wta­rzal­ne wy­da­rze­nie spo­łecz­no-​kul­tu­ral­ne – Noc Kul­tu­ry. Jest to ma­ni­fe­sta­cja kul­tu­ral­na mia­sta. In­sty­tu­cje, or­ga­ni­za­cje, ar­ty­ści, ani­ma­to­rzy kul­tu­ry i wszy­scy chęt­ni wspól­nie two­rzą ten cy­klicz­ny pro­jekt, za­ska­ku­ją­cy swoim roz­ma­chem i dy­na­mi­ką, ujaw­nia­ją­cy ol­brzy­mi po­ten­cjał kul­tu­ral­ny Lu­bli­na.

Noc Kul­tu­ry in­spi­ru­je do od­kry­cia kli­ma­tu mia­sta, oży­wia­jąc dzie­ła­mi sztu­ki ulice, za­uł­ki, dziel­ni­ce, miej­sca nie­zna­ne i za­po­mnia­ne, bu­dząc w uczest­ni­kach wraż­li­wość ar­ty­stycz­ną, za­chę­ca­jąc do czyn­ne­go udzia­łu w życiu kul­tu­ral­nym. Pod­czas Nocy Kul­tu­ry wszyst­kie in­sty­tu­cje kul­tu­ral­ne ofe­ru­ją dar­mo­wy wstęp oraz spe­cjal­ne atrak­cje, a pu­blicz­ność do rana spa­ce­ru­je po uli­cach mia­sta. Naj­waż­niej­szą sceną wy­da­rzeń Nocy Kul­tu­ry jest pu­blicz­na prze­strzeń miej­ska, gdzie te­atry o świa­to­wej re­no­mie stają na równi z ulicz­ny­mi ar­ty­sta­mi, mu­zy­ka sym­fo­nicz­na prze­pla­ta się z jaz­zem, fol­kiem i elek­tro-​fun­kiem. Zda­rzyć się może wszyst­ko: kon­cer­ty na da­chach bu­dyn­ków, na dzie­dziń­cach i pla­cach, per­for­man­ce i hap­pe­nin­gi na skwe­rach i w za­uł­kach, in­sta­la­cje pla­stycz­ne na głów­nej ar­te­rii mia­sta, spek­ta­kle w bra­mach czy fon­tan­nach miej­skich, po­ka­zy mody na scho­dach urzę­do­wych gma­chów, kino sa­mo­cho­do­we i w sa­lach Ma­gi­stra­tu. Wszyst­kie te wy­da­rze­niach, któ­rych licz­ba co roku się zwięk­sza przy­cią­ga­ją do Lu­bli­na dzie­siąt­ki ty­się­cy osób.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, ks. J. Popiełuszki 5

Organizatorzy

Warsztaty Kultury - filia Centrum Kultury w Lublinie
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter