Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

An­trakt

Data wydarzenia: 7-8.6.2011

Kon­fron­ta­cje są kon­kur­sem skie­ro­wa­nym do mło­dych mi­ło­śni­ków sztu­ki sce­nicz­nej. Biorą w nim udział te­atry dra­ma­tycz­ne, wizji i ruchu, ka­ba­re­ty, te­atry tańca, lal­ko­we i te­atry jed­ne­go ak­to­ra, dzia­ła­ją­ce przy szko­łach, świe­tli­cach i do­mach kul­tu­ry, które wy­stę­pu­ją w dwóch ka­te­go­riach: szko­ły gim­na­zjal­ne i szko­ły po­nad­gim­na­zjal­ne. Pre­zen­to­wa­ne pro­gra­my pod­da­wa­ne są oce­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go jury.

Te­atry mają moż­li­wość do­sko­na­le­nia warsz­ta­tu pod­czas pro­wa­dzo­nych przez ju­ro­rów spo­tkań i kon­sul­ta­cji. Celem im­pre­zy jest po­ka­za­nie naj­cie­kaw­szych zja­wisk szkol­ne­go ruchu te­atral­ne­go.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Przemyśl, Konarskiego 9

Organizatorzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ck@ck.przemysl.pl, +48166782009
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter