Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny WA­LIZ­KA

Data wydarzenia: 7-10.6.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny „Wa­liz­ka” to im­pre­za ar­ty­stycz­na i kul­tu­ral­na na stałe wpi­sa­na do ka­len­da­rza im­prez mię­dzy­na­ro­do­wych, a przede wszyst­kim Te­atru Lalki i Ak­to­ra, który jest jej głów­nym or­ga­ni­za­to­rem.

Fe­sti­wal nie wy­zna­cza gra­nic ga­tun­ko­wych. Każ­do­ra­zo­wo można zo­ba­czyć spek­ta­kle dla dzie­ci i mło­dzie­ży, wi­do­wi­ska ulicz­ne i pan­to­mi­micz­ne akcje pa­ra­te­atral­ne oraz teatr wy­ra­fi­no­wa­ny in­te­lek­tu­al­nie. Poza wszyst­ki­mi za­le­ta­mi or­ga­ni­za­cyj­ny­mi i ar­ty­stycz­ny­mi fe­sti­wal oka­zu­je się ważny przede wszyst­kim z dwóch po­wo­dów. Im­pre­za jest świę­tem te­atru i dzie­ci, jak i Łomża staje się te­atral­nym, in­ter­dy­scy­pli­nar­nym i wie­lo­kul­tu­ro­wym forum wy­mia­ny myśli i do­świad­czeń. Poza spek­ta­kla­mi kon­kur­so­wy­mi, wy­sta­wio­ny­mi na dwóch sce­nach, w trak­cie trwa­nia prze­glą­du od­by­wa się sze­reg im­prez to­wa­rzy­szą­cych: wi­do­wi­ska ulicz­ne, re­ci­ta­le, wie­czo­ry po­etyc­kie oraz spo­tka­nia ku­lu­aro­we, dys­ku­sje twór­ców i ludzi zwią­za­nych z te­atrem. Głów­ną cechą i siłą fe­sti­wa­lu jest róż­no­rod­ność form sce­nicz­ne­go wy­ra­zu, prze­kra­cza­nie gra­nic za­kre­ślo­nych przez kon­wen­cje te­atral­ne oraz po­szu­ki­wa­nie no­wych środ­ków eks­pre­sji ak­tor­skich. Pod­czas „Wa­liz­ki” wy­pro­mo­wa­ne zo­sta­ją spek­ta­kle, które nie­rzad­ko póź­niej zdo­by­wa­ją laury rów­nież na in­nych fe­sti­wa­lach w kraju i za gra­ni­cą. Fe­sti­wal re­zo­nu­je we wła­ści­wy spo­sób w śro­do­wi­sku te­atral­nym i jest im­pre­zą, która na­bie­ra barwy i dy­na­mi­ki. Sce­na­riusz im­pre­zy jest tak kon­stru­owa­ny by fe­sti­wal łą­czył w sobie pokaz, edu­ka­cję, pro­mo­cję, pro­wo­ka­cję ar­ty­stycz­ną, umoż­li­wił re­flek­sję. Stąd róż­no­rod­ność spek­ta­kli, kon­wen­cji te­atral­nych, twór­ców.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Łomża, pl. Niepodległości 14

Organizatorzy

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter