Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Le­gnic­ki Fe­sti­wal SRE­BRO

Data wydarzenia: 10.5-12.6.2011

Le­gnic­ki Fe­sti­wal Sre­bra SRE­BRO jest naj­star­szą, naj­więk­szą i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą w swej ka­te­go­rii im­pre­zą ar­ty­stycz­ną w Pol­sce i we­dług wielu – w Eu­ro­pie. Od­by­wa się pod pa­tro­na­tem Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, który fun­du­je też Grand Prix. Na­ro­dzi­ny i nazwa im­pre­zy mają swoje spe­cy­ficz­nie miej­sco­we ko­rze­nie, zwią­za­ne z od­kry­ciem tutaj rud mie­dzi i pro­duk­cją sre­bra, które w pol­skiej bi­żu­te­rii było i po­zo­sta­je pod­sta­wo­wym su­row­cem ju­bi­ler­skim.

Ak­tu­al­nie Fe­sti­wal za­wie­ra na­stę­pu­ją­ce cykle wy­sta­wien­ni­cze:

MIĘ­DZY­NA­RO­DO­WY KON­KURS SZTU­KI ZŁOT­NI­CZEJ - naj­star­sza (od 1979 r.), naj­więk­sza i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa im­pre­za w tej ka­te­go­rii w Pol­sce i jedna z naj­waż­niej­szych w Eu­ro­pie. Prace kon­kur­so­we oce­nia mię­dzy­na­ro­do­we jury. Kon­kurs co roku ma inny temat.
SYL­WET­KI TWÓR­CÓW - re­tro­spek­tyw­ne pre­zen­ta­cje wy­bit­nych in­dy­wi­du­al­no­ści pol­skie­go i ob­ce­go złot­nic­twa ar­ty­stycz­ne­go;
SREBR­NE SZKO­ŁY - pre­zen­ta­cje do­rob­ku ar­ty­stycz­ne­go szkół złot­ni­czych, ich pro­fe­so­rów, ab­sol­wen­tów, stu­den­tów z Pol­ski i za­gra­ni­cy;
DE­BIU­TY - pre­zen­ta­cje prac naj­młod­szych twór­ców, sta­wia­ją­cych pierw­sze kroki na sce­nie złot­ni­czej;
GRA­NI­CE SZTU­KI GLO­BAL­NEJ - cykl sesji po­świę­co­nych sztu­ce naj­now­szej, no­wo­cze­sne­mu złot­nic­twu i de­si­gno­wi.
SI­LVER TIME - warsz­ta­ty twór­cze dla ar­ty­stów.

W Fe­sti­wa­lu biorą udział za­rów­no ar­ty­ści z ogrom­nym do­rob­kiem (cykl Syl­wet­ki Twór­ców, Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Sztu­ki Złot­ni­czej) jak i po­cząt­ku­ją­cy pro­jek­tan­ci (cykl De­biu­ty, Srebr­ne Szko­ły), a w sesji na­uko­wej – obok wy­bit­nych hi­sto­ry­ków sztu­ki, fi­lo­zo­fów, kul­tu­ro­znaw­ców i ar­ty­stów – także stu­den­ci z uczel­ni pol­skich (Gdańsk, Łódź, Wro­cław) i za­gra­nicz­nych (Mo­na­chium, Schwäbisch Gmünd, Praga). Pod­czas LFS SRE­BRO or­ga­ni­zo­wa­nych jest 9-14 wy­staw, pu­bli­ko­wa­ne są do nich ka­ta­lo­gi i fol­de­ry, pro­wa­dzo­ne są też akcje edu­ka­cyj­ne i to­wa­rzy­szą­ce.
Umię­dzy­na­ro­do­wie­nie im­pre­zy za­owo­co­wa­ło licz­ny­mi wy­da­rze­nia­mi, w któ­rych biorą udział naj­wy­bit­niej­si ar­ty­ści i de­si­gne­rzy z ca­łe­go świa­ta. Dziś kon­kurs i Fe­sti­wal nie wy­ma­ga­ją re­ko­men­da­cji w za­gra­nicz­nych śro­do­wi­skach ar­ty­stycz­nych. Obok ar­ty­stów, na­ukow­ców, teo­re­ty­ków i kry­ty­ków sztu­ki w Fe­sti­wa­lu uczest­ni­czy róż­no­rod­nie „zde­mo­kra­ty­zo­wa­na” pu­blicz­ność – od elit kul­tu­ral­nych po zwy­kłych mi­ło­śni­ków bi­żu­te­rii, od li­ce­ali­stów po osoby w wieku doj­rza­łym. Fe­sti­wa­lo­wi to­wa­rzy­szy sze­reg dzia­łań o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym i lu­dycz­nym.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Legnica, pl. Katedralny 1/1

Organizatorzy

Galeria Sztuki
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter