Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XXI Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Sa­kral­nej

Data wydarzenia: 5-12.6.2011

Fe­sti­wal pre­zen­tu­je twór­czośc mu­zycz­ną zwią­za­na z chrze­ści­jań­stwem i in­ny­mi re­li­gia­mi w moż­li­wie naj­bar­dziej atrak­cyj­ny dla od­bior­ców spo­sób. Kon­cer­ty od­by­wa­ją sie w Ar­chi­ka­te­drze War­szaw­skiej i w głów­nych ko­ścio­łach War­sza­wy.

Biorą w nich udział naj­wy­bit­niej­si ar­ty­ści z ca­łe­go świa­ta, dla­te­go po­ziom ar­ty­stycz­ny fe­sti­wa­lu uwa­ża­ny jest za naj­wyż­szy z moż­li­wych. Pod­czas fe­sti­wa­lu mo­że­my usły­szeć mu­zy­kę po­wsta­łą we wszyst­kich epo­kach mu­zycz­nych, od naj­daw­niej­szych cho­ra­łów gre­go­riań­skich po­przez mu­zy­kę Jana Se­ba­stia­na Bacha, Fran­cisz­ka Lista, Mie­czy­sła­wa Su­rzyń­skie­go po mu­zy­kę kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych. Spe­cjal­no­ścią fe­sti­wa­lu są kon­cer­ty ora­to­ryj­ne z udzia­łem kil­ku­set wy­ko­naw­ców oraz kon­cer­ty pre­zen­tu­ją­ce za­po­mnia­ne utwo­ry kom­po­zy­to­rów pol­skich w kon­fron­ta­cji z uzna­ny­mi ar­cy­dzie­ła­mi li­te­ra­tu­ry świa­to­wej.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Esperanto 14/6

Organizatorzy

Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej"
kapitula@kapitula.org, +48501158477
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter