Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ogól­no­pol­skie Dni In­te­gra­cji „Zwy­cię­żać mimo wszyst­ko"

Data wydarzenia: 11-12.6.2011

Od 2004 roku Fun­da­cja Anny Dym­nej „Mimo Wszyst­ko”, przy współ­pra­cy z Pań­stwo­wym Fun­du­szem Osób Nie­peł­no­spraw­nych, In­sty­tu­tem im. Adama Mic­kie­wi­cza, Te­le­wi­zją Pol­ską S.A. oraz Urzę­dem Mia­sta Kra­ko­wa, or­ga­ni­zu­je Ogól­no­pol­skie Dni In­te­gra­cji „Zwy­cię­żać mimo wszyst­ko”. Roz­po­czy­na je kon­fe­ren­cja i dys­ku­sja pa­ne­lo­wa „Praw­dzi­we zwy­cię­stwa czło­wie­ka”, w któ­rej udział biorą le­ka­rze, psy­cho­lo­dzy, te­ra­peu­ci, dzien­ni­ka­rze i osoby nie­peł­no­spraw­ne.
Trwa­ją­ca dwa dni im­pre­za, trans­mi­to­wa­na przez TVP2, od­by­wa się w czerw­cu na kra­kow­skim Rynku Głów­nym. W jej trak­cie po­ka­zy­wa­ny jest do­ro­bek ar­ty­stycz­ny i spor­to­wy osób nie­peł­no­spraw­nych. W tych wy­jąt­ko­wych dniach kra­kow­ski Rynek tętni ra­do­ścią i na­dzie­ją. Jego płyta za­mie­nia się w arenę zma­gań ko­szy­ka­rzy, siat­ka­rzy, cię­ża­row­ców, szer­mie­rzy, rug­bi­stów i przed­sta­wi­cie­li wielu in­nych dys­cy­plin spor­tu, któ­rych okla­sku­je wie­lo­ty­sięcz­na pu­blicz­ność. Scena usta­wio­na pod Ra­tu­szem roz­brzmie­wa pio­sen­ką.

Pod­czas uro­czy­ste­go, wie­czor­ne­go Kon­cer­tu Fun­da­cji Anny Dym­nej „Mimo Wszyst­ko”, z udzia­łem naj­więk­szych gwiazd pol­skiej pio­sen­ki. Co roku w Ogól­no­pol­skie Dni In­te­gra­cji „Zwy­cię­żać mimo wszyst­ko” an­ga­żu­ją się gwiaz­dy spor­tu, es­tra­dy i ekra­nu.

Od 2005 roku w ra­mach Ogól­no­pol­skich Dni In­te­gra­cji „Zwy­cię­żać mimo wszyst­ko” od­by­wa się rów­nież Finał Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Za­cza­ro­wa­nej Pio­sen­ki im. Marka Gre­chu­ty.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, Balicka 12a/5b,

Organizatorzy

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter