Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

MON­ST­FUR. LOW LIFE

Data wydarzenia: 20.5-19.6.2011

Wy­sta­wa - hap­pe­ning: ma­lar­stwo, gra­fi­ka sza­blo­no­wa, graf­fi­ti, obiek­ty.
Mon­st­fur - ar­ty­stycz­ny duet twór­czy, stwo­rzo­ny przez ab­sol­wen­tów Wy­dzia­łu Wy­cho­wa­nia Ar­ty­stycz­ne­go Aka­de­mii im. Jana Dłu­go­sza w Czę­sto­cho­wie - Łu­ka­sza Gaw­ro­na i Bar­tło­mie­ja Styp­kę. Obaj ar­ty­ści uni­ka­ją in­dy­wi­du­al­ne­go pod­pi­sy­wa­nia prac, sy­gnu­jąc je nazwą grupy. Mon­st­fur roz­po­czy­nał od sztu­ki ulicy - graf­fi­ti, z cza­sem wy­pra­co­wu­jąc swój in­dy­wi­du­al­ny styl i tech­ni­ki pracy. W pro­jek­tach w prze­strze­ni miej­skiej po­słu­gu­je się przede wszyst­kim gra­fi­ką sza­blo­no­wą, do któ­rej ma­try­ce sza­blo­nów są wy­ko­ny­wa­ne ręcz­nie. W ma­lar­stwie chęt­nie sięga poza kon­wen­cjo­nal­ne pod­obra­zia, sto­su­jąc jako pod­kła­dy stare szyl­dy, ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne, sko­ro­do­wa­ne bla­chy, kar­to­ny. Prace Mon­st­fu­ra zna­leźć można przede wszyst­kim w prze­strze­ni pu­blicz­nej Czę­sto­cho­wy (m.in."kład­ka gal­le­ry" nad to­ra­mi, miej­ski au­to­bus MZK), ale też sto­li­cy - mu­ra­le na Mo­ście Ślą­sko - Dą­brow­skim oraz na fa­sa­dzie kina Wars w War­sza­wie.

Wy­sta­wa w Miej­skiej Ga­le­rii Sztu­ki w Czę­sto­cho­wie jest próbą po­ka­za­nia sztu­ki otwar­tej prze­strze­ni we wnę­trzu ga­le­rii, z za­cho­wa­niem ulicz­ne­go kli­ma­tu. Nie jest to wy­sta­wa prze­kro­jo­wa Mon­st­fu­ra, ale re­ali­za­cja pro­jek­tu pn. Low Life, czyli marne, słabe życie. To opo­wieść o sza­rym, prze­cięt­nym czło­wie­ku po­da­na w kli­ma­cie hor­ro­ru i ab­sur­du.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 64

Organizatorzy

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
info@galeria.czest.pl, +48343245581
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter