Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wi­do­wi­sko So­bót­ka Na Zamku - Noc Ku­pa­ły

Data wydarzenia: 18-19.6.2011

So­bót­ka Na Zamku - Noc Ku­pa­ły. Im­pre­za ma cha­rak­ter edu­ka­cyj­no-​kul­tu­ral­ny i ad­re­so­wa­na jest za­rów­no do mło­de­go od­bior­cy, za­in­te­re­so­wa­ne­go kul­tu­rą i tra­dy­cja, jak i do­ro­słych, za­wsze chęt­nie uczest­ni­czą­cych w barw­nych wi­do­wi­skach. Skła­dać się bę­dzie z dwóch za­sad­ni­czych czę­ści: jar­mar­ku hi­sto­rycz­ne­go i od­po­wied­nie­go do­pa­so­wa­ne­go do cha­rak­te­ru im­pre­zy pro­gra­mu ar­ty­stycz­ne­go.

Szcze­gól­ną atrak­cją z pew­no­ścią bę­dzie prze­marsz hi­sto­rycz­ny wojsk oraz po­ka­zy walk ry­cer­skich, w któ­rych udział wezmą Brac­twa Ry­cer­skie i wo­jo­wie z Pol­ski i Nie­miec. W czę­ści ar­ty­stycz­nej za­pre­zen­tu­ją się wy­ko­naw­cy spe­cja­li­zu­ją­cy się w mu­zy­ce i tań­cach śre­dnio­wiecz­nych.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Szczecin, Korsarzy 34

Organizatorzy

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter