Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wschód-​Za­chód-​Zbli­że­nia

Data wydarzenia: 25-27.6.2011

Twór­cą idei i or­ga­ni­za­to­rem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Chó­ral­ne­go pod nazwą Wschód – Za­chód – Zbli­że­nia jest To­wa­rzy­stwo Śpie­wa­cze im. S. Mo­niusz­ki w Ra­dom­sku. Myśl za­war­ta w ty­tu­le fe­sti­wa­lu nie jest przy­pad­ko­wa, Ra­dom­sko to mia­sto po­ło­żo­ne po­środ­ku mię­dzy wschod­nią i za­chod­nią gra­ni­cą kraju, na skrzy­żo­wa­niu śre­dnio­wiecz­nych szla­ków han­dlo­wych, dróg dwóch eu­ro­pej­skich cy­wi­li­za­cji i kul­tur. Dziś, gdy je­ste­śmy człon­kiem Unii Eu­ro­pej­skiej tj. Eu­ro­py bez gra­nic, tym bar­dziej cenną ini­cja­ty­wą jest ten fe­sti­wal, da­ją­cy moż­li­wość za­pre­zen­to­wa­nia miesz­kań­com Ra­dom­ska kul­tu­rę na­szych są­sia­dów. Fe­sti­wal po­ka­zu­je jak z róż­no­rod­no­ści wy­do­być wspól­ny, czy­sty dźwięk, jak hi­sto­ria może łą­czyć, a od­mien­ność in­spi­ro­wać. W fe­sti­wa­lu udział biorą chóry z Nie­miec, Ukra­iny, Czech, chóry Ży­dow­skie, a także chóry z Pol­ski.

Fe­sti­wal nie ma cha­rak­te­ru kon­kur­su, jest to spo­tka­nie chó­rów, pre­zen­ta­cja mu­zy­ki na­ro­dów, czer­pa­nie ra­do­ści ze wspól­ne­go śpie­wa­nia.     
Pod­czas wielu od­by­wa­ją­cych się w ciągu dwóch dni kon­cer­tów pre­zen­to­wa­ne są róż­no­rod­ne ob­li­cza mu­zy­ki chó­ral­nej – od sali kon­cer­to­wej, gdzie pre­zen­to­wa­na jest mu­zy­ka róż­nych na­ro­dów, po­przez wnę­trze ko­ścio­ła, gdzie wy­ko­ny­wa­na jest mu­zy­ka sa­kral­na, a także kon­cert ple­ne­ro­wy, pod­czas któ­re­go po­słu­chać można śpie­wa­nej przez chóry mu­zy­ki roz­ryw­ko­wej i wraz z nimi się bawić.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Radomsko, ul Brzeźnicka 5

Organizatorzy

Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki
moniuszkowcy1@wp.pl, +48501448880
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter