Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Szkół Te­atral­nych

Data wydarzenia: 27.6-3.7.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Szkół Te­atral­nych z każdą edy­cją zwięk­sza swoją rangę i za­sięg.
Do tej pory go­ści­li­śmy już szko­ły te­atral­ne z Mek­sy­ku, USA, Izra­ela, Ja­po­nii, Chin, Iranu oraz kra­jów eu­ro­pej­skich. Każda edy­cja to ponad czter­dzie­ści zda­rzeń ar­ty­stycz­nych na sze­ściu war­szaw­skich sce­nach (spek­ta­kli kon­kur­so­wych, im­prez to­wa­rzy­szą­cych, spo­tkań, warsz­ta­tów), około 300 uczest­ni­ków, dzie­siąt­ki gości z ca­łe­go świa­ta i ty­sią­ce wi­dzów na spek­ta­klach.

O wy­jąt­ko­wo­ści Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Szkół Te­atral­nych de­cy­du­je za każ­dym razem siła mło­do­ści, en­tu­zja­zmu i ta­len­tu jego uczest­ni­ków. Obec­nie nasz fe­sti­wal jest jed­nym z naj­więk­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych tego typu zda­rzeń na świe­cie. Po pierw­szej edy­cji Ja­cqu­es Las­sal­le - wy­bit­ny fran­cu­ski re­ży­ser, praw­dzi­wy fan i przy­ja­ciel oraz wie­lo­krot­ny juror Fe­sti­wa­lu wy­po­wie­dział zda­nie (wie­lo­krot­nie już z resz­tą cy­to­wa­ne przez media i gości fe­sti­wa­lu): Przy­szłość te­atru roz­gry­wa się w tych szko­łach. Ba, pokój świa­ta i jego przy­szłość - w ja­kimś frag­men­cie - roz­gry­wa­ją się w cza­sie ta­kich spo­tkań. Tu idzie o staw­kę po­dwój­ną - ar­ty­stycz­ną i pe­da­go­gicz­ną - to oczy­wi­ste, ale rów­nież o po­li­tycz­ną.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Miodowa 22/24

Organizatorzy

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
promocja.tcn@at.edu.pl, +48228310216-18
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter