Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Lu­bu­skie Lato Fil­mo­we - Łagów 2011

Data wydarzenia: 26.6-3.7.2011

Lu­bu­skie Lato Fil­mo­we - Łagów od­by­wa się od 1969 roku. 40. Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Fil­mo­wy – Lu­bu­skie Lato Fil­mo­we – Łagów 2011 jest pre­zen­ta­cją w for­mie prze­glą­dów te­ma­tycz­nych i prze­glą­du kon­kur­so­we­go do­ko­nań i do­rob­ku ki­ne­ma­to­gra­fii Eu­ro­py Środ­ko­wej i Wschod­niej w za­kre­sie filmu fa­bu­lar­ne­go, do­ku­men­tal­ne­go, etiud szkół fil­mo­wych oraz tzw. kina nie­za­leż­ne­go.

W trak­cie fe­sti­wa­lu od­by­wa się fe­sti­wa­lo­wy kon­kurs, w któ­rym star­tu­ją za­pro­szo­ne fa­bu­lar­ne filmy peł­no­me­tra­żo­we. Jury przy­zna­je czte­ry na­gro­dy re­gu­la­mi­no­we: Złote, Srebr­ne i Brą­zo­we Grono Lu­bu­skie­go Lata Fil­mo­we­go oraz na­gro­dę or­ga­ni­za­to­rów im. Ju­liu­sza Bur­skie­go. Obok tego fun­do­wa­ne są na­gro­dy spe­cjal­ne. Po­nad­to od­bę­dzie się kon­kur­su filmu do­ku­men­tal­ne­go o Złote Grono Lu­bu­skie­go Lata Fil­mo­we­go, w któ­rym biorą udział za­pro­szo­ne filmy do­ku­men­tal­ne oce­nia­ne przez od­ręb­ne Jury. In­te­gral­ną część fe­sti­wa­lu sta­no­wi Forum Lu­bu­skie­go Lata Fil­mo­we­go, które po­świę­co­ne jest opi­sy­wa­niu i dia­gno­zo­wa­niu rze­czy­wi­sto­ści w opar­ciu o do­ko­na­nia ki­ne­ma­to­gra­fii kra­jów uczest­ni­czą­cych w fe­sti­wa­lu. Fe­sti­wal jest rów­nież miej­scem dys­ku­sji i spo­tkań twór­ców pre­zen­to­wa­nych fil­mów z wi­dza­mi, ani­ma­to­ra­mi kul­tu­ry fil­mo­wej, dzien­ni­ka­rza­mi, dys­po­nen­ta­mi kin, człon­ka­mi dys­ku­syj­nych klu­bów fil­mo­wych, stu­den­ta­mi szkół fil­mo­wych i fil­mo­znaw­stwa. W trak­cie fe­sti­wa­lu od­by­wa­ją się rów­nież im­pre­zy to­wa­rzy­szą­ce i warsz­ta­ty te­ma­tycz­ne.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Zielona Góra, Kazimierza Wielkiego 21

Organizatorzy

Klub Kultury Filmowej
llf@llf.pl, +48683255984
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter