Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Let­nie Forum Tańca Współ­cze­sne­go

Data wydarzenia: 30.6-3.7.2011

Celem Let­nie­go Forum Tańca Współ­cze­sne­go „Ku eu­ro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry 2016” jest zor­ga­ni­zo­wa­nie spek­ta­kli w prze­strze­niach mia­sta Lu­blin (scena ple­ne­ro­wa w Musz­li oraz ulice mia­sta) w wy­ko­na­niu naj­lep­szych te­atrów tańca re­pre­zen­tu­ją­cych mia­sta eu­ro­pej­skie – byłe i przy­szłe sto­li­ce kul­tu­ry Eu­ro­py, w myśl idei wspie­ra­nia sta­rań Lu­bli­na o miano ESK 2016.

Istot­nym ele­men­tem pro­jek­tu bę­dzie przy­go­to­wa­nie 2 spek­ta­kli (2010 i 2011) dla tan­ce­rzy Lu­bel­skie­go Te­atru Tańca przez za­pro­szo­ne­go z za­gra­ni­cy cho­re­ogra­fa – go­ścia Forum, i pre­zen­ta­cja tegoż w spe­cjal­nie wy­bra­nej do tego celu prze­strze­ni mia­sta Lu­blin ostat­nie­go dnia Forum.
Celem tego pro­jek­tu jest także za­po­zna­nie miesz­kań­ców Lu­bli­na, jak też tu­ry­stów i po­zo­sta­łych miesz­kań­ców na­sze­go kraju o po­ten­cja­le kul­tu­ral­nym na­sze­go mia­sta, zdol­ne­go do za­wią­za­nia ory­gi­nal­nej i moc­nej sieć współ­pra­cy ar­ty­stycz­nej na naj­wyż­szym świa­to­wym po­zio­mie w dzie­dzi­nie te­atru tańca, sztu­ki nowej, eks­pan­syw­nej i bar­dzo atrak­cyj­nej dla sze­ro­kie­go grona od­bior­ców. Do­dat­ko­wym celem bę­dzie zor­ga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tów tańca współ­cze­sne­go dla mło­dych adep­tów sztu­ki tańca z Lu­bli­na i całej Pol­ski, pro­wa­dzo­nych przez naj­lep­szych pe­da­go­gów z całej Eu­ro­py.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, Narutowicza 32

Organizatorzy

Lubelski Teatr Tańca/Centrum Kultury w Lublinie
taniec@ck.lublin.pl, +48815360328
ltt.art.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter