Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal "Reg­gae na Pia­skach"

Data wydarzenia: 2-3.7.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal mu­zycz­ny „Reg­gae na Pia­skach” jest jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce im­prez ple­ne­ro­wych pro­mu­ją­cych naj­bar­dziej war­to­ścio­we do­ko­na­nia kul­tu­ry reg­gae. To au­tor­ski po­mysł i re­ali­za­cja Sto­wa­rzy­sze­nia „Stre­fa Kul­tu­ry”, cią­gle roz­wi­ja­ny i udo­sko­na­la­ny. W tym roku bę­dzie or­ga­ni­zo­wa­ny już po raz dzie­sią­ty.

CZYM JEST FE­STI­WAL? Fe­sti­wal od­by­wa się w ma­low­ni­czo po­ło­żo­nym nad je­zio­rem Pia­ski w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim ośrod­ku. Kon­cer­ty od­by­wa­ją się pod wiel­kim, miesz­czą­cym do 2 tys. wi­dzów, na­mio­tem. Go­ście z całej Pol­ski no­cu­ją na bez­płat­nym polu na­mio­to­wym. Jest za­wsze sta­ran­nie przy­go­to­wa­ny, od za­pew­nie­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go na­gło­śnie­nia, ochro­ny, ca­te­rin­gu, miejsc noc­le­go­wych, po sto­iska z pły­ta­mi, ko­szul­ka­mi i in­ny­mi ga­dże­ta­mi fe­sti­wa­lo­wy­mi. Fe­sti­wal z roku na rok roz­ra­sta się, mię­dzy in­ny­mi dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu licz­ne­go grona przy­ja­ciół im­pre­zy i jej me­ce­na­sów. Fe­sti­wal od­by­wa się za­wsze w lipcu, jako im­pre­za roz­po­czy­na­ją­ca sezon wa­ka­cyj­nych spo­tkań fe­sti­wa­lo­wych reg­gae w Pol­sce. Pod­czas do­tych­cza­so­wych dzie­wię­ciu edy­cji wy­stą­pi­ła w Ostro­wie cała pol­ska czo­łów­ka ze­spo­łów tego ga­tun­ku oraz wy­ko­naw­cy za­gra­nicz­ni, mię­dzy in­ny­mi z Ja­maj­ki, Zim­ba­bwe, Mo­zam­bi­ku, Ir­lan­dii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, USA, Nie­miec, Buł­ga­rii, Peru, Szwaj­ca­rii, Ho­lan­dii. CO DLA PU­BLICZ­NO­ŚCI? Dla gości z całej Pol­ski ofe­ru­je­my - oprócz war­to­ścio­wych kon­cer­tów - dar­mo­we pole na­mio­to­we, pełną ga­stro­no­mię i uni­kal­ną przy­ja­ciel­ską, ro­dzin­ną at­mos­fe­rę im­pre­zy. Dla miesz­kań­ców mia­sta Ostro­wa Wiel­ko­pol­skie­go fe­sti­wal to wy­jąt­ko­wa moż­li­wość wy­słu­cha­nia naj­lep­szych ze­spo­łów reg­gae z Pol­ski i świa­ta, za­po­zna­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi eg­zo­tycz­nej kul­tu­ry oraz spo­tka­nia z mi­ło­śni­ka­mi kul­tu­ry reg­gae. PRO­MO­CJA MIA­STA I RE­GIO­NU W pro­mo­cję fe­sti­wa­lu za­an­ga­żo­wa­ne są znane media lo­kal­ne, re­gio­nal­ne i ogól­no­pol­skie oraz naj­po­pu­lar­niej­sze por­ta­le in­ter­ne­to­we pro­mu­ją­ce­go tego ro­dza­ju wy­da­rze­nia. Im­pre­zę po­prze­dza ga­ze­to­wy do­da­tek spe­cjal­ny, roz­da­wa­ny bez­płat­nie każ­de­mu uczest­ni­ko­wi. Pręż­nie dzia­ła stro­na in­ter­ne­to­wa fe­sti­wa­lu: www.reg­ga­ena­pia­skach.pl oraz pro­fi­le na po­pu­lar­nych por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych: Youtu­be, My­spa­ce, Fa­ce­bo­ok. Obraz praw­dzi­we­go za­in­te­re­so­wa­nia im­pre­zą daje forum in­ter­ne­to­we dzia­ła­ją­ce pod ad­re­sem: www.rrr.com.pl Na tym jed­nym z naj­star­szych i naj­lep­szych pol­skich por­ta­li po­świę­co­nych reg­gae wątek ostrow­skie­go fe­sti­wa­lu od­wie­dza­ny był kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy razy, a licz­ba ta stale ro­śnie. Po­nie­waż znacz­na część pu­blicz­no­ści to przy­jezd­ni, im­pre­za jest dla nich oka­zją do po­zna­nia róż­no­ra­kich wa­lo­rów mia­sta Ostro­wa Wiel­ko­pol­skie­go. To oka­zja do po­zna­nia ofer­ty kul­tu­ral­nej mia­sta i re­gio­nu, ale rów­nież pro­po­zy­cji czyn­ne­go wy­po­czyn­ku w miej­skim parku roz­ryw­ki nad za­le­wem Pia­ski. Po­przez to, fe­sti­wal stał się do­sko­na­łą oka­zją do pro­mo­cji Ostro­wa Wiel­ko­pol­skie­go wśród uczest­ni­ków z całej Pol­ski.

Data publikacji: 10.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Ostrów Wielkopolski, Ślusarska 16

Organizatorzy

Stowarzyszenie Strefa Kultury
facebook.com/strefa kultury
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter