Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Brave Fe­sti­val

Data wydarzenia: 1.7.2011-8.7.2010

„Brave Fe­sti­val – prze­ciw wy­pę­dze­niom z kul­tu­ry” to uni­ka­to­we wy­da­rze­nie ar­ty­stycz­ne, które jako je­dy­ne w Pol­sce i jedno z nie­licz­nych w Eu­ro­pie pre­zen­tu­je gi­ną­ce i mar­gi­na­li­zo­wa­ne tra­dy­cje z ca­łe­go świa­ta. Ko­lej­na, siód­ma edy­cja Brave Fe­sti­val od­bę­dzie się we Wro­cła­wiu w dniach 1 - 8 lipca 2011 roku.

Jak co roku, pro­gram fe­sti­wa­lu skupi się na przed­sta­wie­niu rzad­kich i mało zna­nych tra­dy­cji, pre­zen­to­wa­nych za­rów­no przez ar­ty­stów, jak i zwy­kłych ludzi sta­ra­ją­cych się uchro­nić swoje kul­tu­ry od za­po­mnie­nia po­przez kul­ty­wo­wa­nie ro­dzi­mych oby­cza­jów, pie­śni i du­cho­we­go dzie­dzic­twa. Brave Fe­sti­val to fe­sti­wal ludzi od­waż­nych, któ­rzy mówią, skąd po­cho­dzą, jakie są ich war­to­ści, tra­dy­cja i du­cho­wość. To fe­sti­wal nie o dzie­łach sztu­ki, ale o sztu­ce, dzię­ki któ­rej można oca­lić i ochro­nić ty­sią­ce osa­mot­nio­nych kul­tur i ludzi. Brave Fe­sti­val od­by­wa się pod pa­tro­na­tem UNE­SCO, Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, Pre­zy­den­ta Mia­sta Wro­cła­wia, In­sty­tu­tu Adama Mic­kie­wi­cza, a także Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wrocław, Purkyniego 1

Organizatorzy

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej "Pieśń Kozła"
biuro@bravefestival.p, +48713418878
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter