Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Tańca Współ­cze­sne­go i Fe­sti­wal Sztu­ki Ta­necz­nej

Data wydarzenia: 26.6-9.7.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Tańca Współ­cze­sne­go i Fe­sti­wal Sztu­ki Ta­necz­nej to naj­więk­szy fe­sti­wal tańca w Eu­ro­pie. Ogrom­ną za­le­tą im­pre­zy jest po­łą­cze­nie funk­cji ar­ty­stycz­nej i edu­ka­cyj­nej. Co roku przez dwa ty­go­dnie Ślą­ski Teatr Tańca pre­zen­tu­je spek­ta­kle z ca­łe­go świa­ta oraz or­ga­ni­zu­je roz­ma­ite warsz­ta­ty ta­necz­ne, pro­wa­dzo­ne przez uzna­nych tan­ce­rzy i cho­re­ogra­fów z Pol­ski i ze świa­ta.

Sta­łym punk­tem w pro­gra­mie Kon­fe­ren­cji są także pro­jek­ty spo­łecz­ne i edu­ka­cyj­ne oraz bo­ga­ta ofer­ta warsz­ta­tów oscy­lu­ją­cych wokół tańca (m.in. warsz­ta­ty pi­sa­nia o tańcu, warsz­ta­ty ra­dio­we, warsz­ta­ty sce­no­gra­ficz­ne, warsz­ta­ty fo­to­gra­ficz­ne i wiele in­nych).

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Bytom, Żeromskiego 27

Organizatorzy

Śląski Teatr Tańca
k.staneczek@stt.art.p, +48322818253
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter