Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Spo­iwa Kul­tu­ry

Data wydarzenia: 6-9.7.2011

Fe­sti­wal te­atral­no-​mu­zycz­ny o cha­rak­te­rze otwar­tym, re­ali­zo­wa­ny w Szcze­ci­nie od 1999 r., pro­mu­ją­cy różne formy i nurty sztu­ki eu­ro­pej­skiej i świa­to­wej oraz tra­dy­cję róż­nych kul­tur, jedno z naj­waż­niej­szych wy­da­rzeń kul­tu­ral­nych w re­gio­nie i Eu­ro­re­gio­nie. Nazwa fe­sti­wa­lu: "Spo­iwa Kul­tu­ry" wy­ra­ża przede wszyst­kim próbę po­szu­ki­wań wspól­nych ele­men­tów łą­czą­cych po­zor­nie od­le­głe sty­li­stycz­nie formy wy­ra­zu ar­ty­stycz­ne­go oraz różne prze­strze­nie kul­tu­ro­we.

W ra­mach fe­sti­wa­lu co roku pre­zen­to­wa­ne są wi­do­wi­ska ple­ne­ro­we, spek­ta­kle ulicz­ne, kon­cer­ty, hap­pe­nin­gi, akcje te­atral­ne, per­for­man­ce'y, wy­sta­wy, warsz­ta­ty, pro­jek­cje fil­mów. Po­nad­to re­ali­zo­wa­ne są także pro­duk­cje fe­sti­wa­lo­we wpi­su­ją­ce się w dłu­go­fa­lo­wy pro­jekt Ośrod­ka Te­atral­ne­go Kana "W po­szu­ki­wa­niu toż­sa­mo­ści miej­sca", pro­mu­ją­cy, po­przez zda­rze­nia ar­ty­stycz­ne, "za­po­mnia­ne", na­zna­czo­ne hi­sto­rycz­nie prze­strze­nie Szcze­ci­na.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Szczecin, Pl.Piotra i Pawła 4/5

Organizatorzy

Ośrodek Teatralny Kana
info@kana.art.pl, +48914330388
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter