Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

ULICA 24 STRE­ETART

Data wydarzenia: 7-10.7.2011

ULICA 24 STRE­ETART. "Wiatr od wscho­du" - te­ma­tem do­mi­nu­ją­cym fe­sti­wa­lu w 2011 roku będą pre­zen­ta­cje te­atrów ulicz­nych Eu­ro­py Środ­ko­wej i Wschod­niej.

ULICA 24 – „Wiatr od wscho­du”. Pod­czas fe­sti­wa­lu, za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną rożne dzie­dzi­ny sztu­ki i rożne formy wy­po­wie­dzi Te­atrów Eu­ro­py Wschod­niej. Fe­sti­wal Te­atrów Ulicz­nych to bez­po­śred­nia i na­tych­mia­sto­wa kon­fron­ta­cja dzie­ła i od­bior­cy. Od 1988 roku jest wy­da­rze­niem, które na stałe wpi­sa­ło się w letni ka­len­darz kul­tu­ral­ny Kra­ko­wa. Miej­sce pre­zen­ta­cji przed­sta­wień to przede wszyst­kim Rynek Głów­ny - naj­więk­sza wi­dow­nia te­atral­na w Eu­ro­pie. Od kilku lat każda edy­cja Fe­sti­wa­lu ma swój temat, i tak na przy­kład w 2007 – Don Ki­chot, 2008 – Mo­ty­wy bi­blij­ne w sztu­ce ulicz­nej, 2009 – Dziec­ko, Dzie­ci Dzie­ciń­stwo, 2010 – Prze­strze­nie Te­atru – Mia­sto.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, GZYMSIKÓW 8

Organizatorzy

Teatr KTO
WWW.TEATRKTO.PL
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter