Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

"Fort Mis­sia"

Data wydarzenia: 1-31.7.2011

Mie­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Sztu­ki «Fort.Mis­sia» od­by­wa się rok­rocz­nie na pol­sko – ukra­iń­skiej gra­ni­cy, na ru­inach uni­kal­nych obron­nych for­ty­fi­ka­cji z I wojny świa­to­wej.

Ideą Fe­sti­wa­lu jest przede wszyst­kim wspól­na praca twór­cza ar­ty­stów na ru­inach wojny, pre­zen­ta­cja pro­jek­tów ar­ty­stycz­nych z Pol­ski, Ukra­iny, Czech, Szwe­cji, Hu­culsz­czy­zny, Ni­der­lan­dów i Sta­nów Zjed­no­czo­nych , a także eks­pe­ry­men­ty z jaz­zem, mu­zy­ka elek­tro­nicz­na, rock, folk, sztu­ka współ­cze­sna, wy­da­rze­nia te­atral­ne, warsz­ta­ty li­te­rac­kie, fire show na ku­lach po­wietrz­nych, wy­stę­py ku­glar­skie i wiele in­nych atrak­cji.
Wszyst­ko to zor­ga­ni­zo­wa­nie jest w nie­sa­mo­wi­cie kli­ma­tycz­nym i nie­ty­po­wym miej­scu, które spra­wia że każdy uczest­nik czuje wy­jąt­ko­wość tego wy­da­rze­nia, bio­rąc udział w nie­po­wta­rzal­nej uczcie dla oka, ucha i duszy.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lviv, ul. Zielona 102

Organizatorzy

Artystycze Stowarzyszenie "Dzyga"
dzygainfo@gmail.com, (032) 244-47-78
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter