Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Mu­zycz­ny im.Ryśka Rie­dla

Data wydarzenia: 30-31.7.2011

Fe­sti­wal Mu­zycz­ny im.Ryśka Rie­dla od­by­wa się rok­rocz­nie pod ko­niec lipca w Cho­rzo­wie (przez 10 lat były to Tychy). Fe­sti­wal po­świę­co­ny jest pa­mię­ci zmar­łe­go 30 lipca 1994r. ge­nial­ne­go wo­ka­li­sty grupy DŻEM, a jego hasło KU PRZE­STRO­DZE ma przy­po­mi­nać uczest­ni­kom o szko­dli­wo­ści bra­nia nar­ko­ty­ków. Fe­sti­wal skła­da się z II czę­ści: kon­kur­so­wej i pro­fe­sjo­nal­nej.

Zwy­cięz­cy kon­kur­su fe­sti­wa­lo­we­go grają na drugi dzień kon­cer­ty przed gwiaz­da­mi , a w edy­cji na­stęp­ne­go roku wy­stę­pu­ją już jako pro­fe­sjo­na­li­ści. Zwy­cięz­ca jest także za­pro­szo­ny do wy­ko­na­nia kon­cer­tu w trak­cie Fe­sti­wa­lu SOLO ŻYCIA w Lu­bli­nie.
Ze­spo­ły pro­fe­sjo­nal­ne to gwiaz­dy z kraju i za­gra­ni­cy, a na za­koń­cze­nie Fe­sti­wa­lu wy­stę­pu­je za­wsze grupa DŻEM, dając kon­cert ja­kie­go ni­g­dzie in­dziej jesz­cze nie było.
Przy Fe­sti­wa­lu znaj­du­je się pole bi­wa­ko­we, gdzie pa­nu­je nie­po­wta­rzal­ny kli­mat (zdję­cia można zo­ba­czyć na stro­nie www.fe­sti­wal­ry­ska.pl).
Fe­sti­wal zo­stał oce­nio­ny przez re­dak­to­rów pra­so­wych jako jeden z naj­bez­piecz­niej­szych w Pol­sce. Na wi­dow­ni można spo­tkać ludzi w każ­dym wieku, od nie­mow­la­ków aż po ludzi star­szych.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Organizatorzy

Adam Antosiewicz
aa.53@o2.p, +48601214812
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter