Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Przy­sta­nek Wo­od­stock

Data wydarzenia: 4-6.8.2011

Przy­sta­nek Wo­od­stock to naj­więk­szy w Pol­sce fe­sti­wal mu­zycz­ny. Co roku na dwóch sce­nach wy­stę­pu­je tu ok. 55 ar­ty­stów re­pre­zen­tu­ją­cych różne style i kul­tu­ry.

Grali u nas: Kil­ling Joe, Die Toten Hosen, The Stran­glers, Be­at­ste­aks, Jul­liet Lewis, Papa Roach, Guano Apes, Type of Ne­ga­ti­ve, Nigel Ken­ne­dy, Le­szek Moż­dżer i wielu in­nych. Poza kon­cer­ta­mi na te­re­nie Fe­sti­wa­lu od­by­wa się sze­reg im­prez do­dat­ko­wych. Wśród nich słyn­na Aka­de­mia Sztuk Prze­pięk­nych – miej­sce spo­tkań z ludź­mi kul­tu­ry, sztu­ki, po­li­ty­ki. W ubie­głych la­tach go­ści­li­śmy: Lecha Wa­łę­sę Ta­de­usza Ma­zo­wiec­kie­go czy An­drze­ja Wajdę. W ra­mach ASP mają miej­sce także warsz­ta­ty fil­mo­we, te­atral­ne, ma­lar­skie, ka­ba­re­to­we czy cyr­ko­we. Na Przy­stan­ku Wo­od­stock dzia­ła także pasaż or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych m.in. Amne­sty In­ter­na­tio­nal, Gre­en­pe­ace, Fun­da­cja Anny Dym­nej Mimo Wszyst­ko, Wiel­ka Or­kie­stra Świą­tecz­nej Po­mo­cy i wiele in­nych. W cza­sie fe­sti­wa­lu pro­po­nu­je­my uczest­ni­kom: akcje ho­no­ro­we­go krwio­daw­stwa, olim­pia­dy spor­to­we, co­rocz­ny zlot mo­to­cy­kli­stów (3,5 – 4 tys. uczest­ni­ków). Co roku przy­by­wa do nas około pół­mi­lio­no­wa pu­blicz­ność. Wstęp na Przy­sta­nek Wo­od­stock jest bez­płat­ny. Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków po­zo­sta­ją: pole na­mio­to­we, za­ple­cze hi­gie­nicz­no-​sa­ni­tar­ne, ga­stro­no­micz­ne, pocz­ta, kasy bi­le­to­we PKP, ban­ko­ma­ty, szpi­ta­le po­lo­we, par­kin­gi, płat­ne pola na­mio­to­we. 2011 r. na­szy­mi go­ść­mi będą m.in.  Airbourne, Gentleman, Helloween, Skindred, Dog Eat Dog, H-Blockx, Heaven Shall Burn, Riverside, Zebrahead, Donots, Kontrust.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Niedźwiedzia 2a

Organizatorzy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
wosp@wosp.org.pl, +48228523214
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter