Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Iń­skie Lato Fil­mo­we

Data wydarzenia: 5-14.8.2011

Iń­skie Lato Fil­mo­we to jedna z naj­star­szych cy­klicz­nych im­prez fil­mo­wych w Pol­sce, a jed­no­cze­śnie naj­więk­sza i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa im­pre­za fil­mo­wa w wo­je­wódz­twie za­chod­nio­po­mor­skim. ILF kon­cen­tru­je się szcze­gól­nie na ki­ne­ma­to­gra­fii Eu­ro­py Wschod­niej i Środ­ko­wej, ale też dużo miej­sca po­świę­ca ki­ne­ma­to­gra­fii pol­skiej oraz spo­tka­niom z pol­ski­mi twór­ca­mi fil­mo­wy­mi.

ILF sta­wia na­cisk na filmy ko­men­tu­ją­ce w od­waż­ny spo­sób zmia­ny za­cho­dzą­ce we współ­cze­snym świe­cie. Fe­sti­wal pro­mu­je także kino mło­dych twór­ców oraz twór­czość nie­za­leż­ną. Pod­czas 38. edy­cji Iń­skie­go Lata Fil­mo­we­go prze­wi­du­je­my pro­jek­cję ok. 100 fil­mów z kil­ku­dzie­się­ciu kra­jów. Duża część fil­mów spro­wa­dza­na bę­dzie do Pol­ski na jed­no­ra­zo­we po­ka­zy. Fe­sti­wal ad­re­so­wa­ny jest do róż­nych od­bior­ców. Oprócz kina ar­ty­stycz­ne­go od­by­wa­ją się po­ka­zy fil­mów ko­mer­cyj­nych, a także licz­ne se­an­se fil­mów dla dzie­ci i mło­dzie­ży (na wiele po­ka­zów są one do­wo­żo­ne za darmo z oko­licz­nych miej­sco­wo­ści). Iń­skie Lato Fil­mo­we to rów­nież im­pre­zy to­wa­rzy­szą­ce - szcze­gól­nie kon­cer­ty, wy­sta­wy, akcje per­for­ma­tyw­ne, spek­ta­kle i warsz­ta­ty. W ra­mo­wym pro­gra­mie naj­bliż­szej edy­cji znaj­dą się m.in. na­stę­pu­ją­ce cykle fil­mo­we: - Naj­now­sze kino pol­skie (pol­skie pro­duk­cje fa­bu­lar­ne i do­ku­men­tal­ne, filmy krót­ko­me­tra­żo­we i dłu­go­me­tra­żo­we); - Pa­no­ra­ma Kina Bał­kań­skie­go – Prze­gląd Fil­mów z Chor­wa­cji, Ser­bii, Buł­ga­rii, Gre­cji oraz Al­ba­nii - Kino Na­szych Są­sia­dów; - Hi­sto­ria kina ero­tycz­ne­go; - Re­tro­spek­ty­wy dwóch twór­ców fil­mo­wych; - Bez ogra­ni­czeń – ze­staw fil­mów nie­kon­wen­cjo­nal­nych w for­mie bądź kon­tro­wer­syj­nych w tre­ści; - Do­ku­men­ty świa­ta - ob­ra­zy współ­cze­sno­ści; - Za­przy­jaź­nio­ne fe­sti­wa­le w Ińsku (pro­po­zy­cje dwóch fe­sti­wa­li); - Sezon 2010/2009; - Filmy i bajki dla dzie­ci.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Ińsko, Bohaterów Warszawy 38

Organizatorzy

Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe
ilf@stopklatka.pl, +48914417500
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter