Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mo­zar­tow­ski MO­ZAR­TIA­NA

Data wydarzenia: 17-20.8.2011

Już po raz szó­sty w Parku Oliw­skim w Gdań­sku POL­SKI CHÓR KA­ME­RAL­NY Scho­la Can­to­rum Ge­da­nen­sis, or­ga­ni­zu­je je­dy­ny w swoim ro­dza­ju Fe­sti­wal Mo­zar­tia­na. Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mo­zar­tow­ski MO­ZAR­TIA­NA jest wy­da­rze­niem z wielu wzglę­dów wy­jąt­ko­wym.

Przez czte­ry dni w na­tu­ral­nych wnę­trzach i ple­ne­rach da­tu­ją­cych się na czasy epoki kla­sy­cy­zmu pre­zen­to­wa­na jest mu­zy­ka ge­nial­ne­go kom­po­zy­to­ra. Pre­zen­to­wa­na jest mu­zy­ka ge­nial­ne­go kom­po­zy­to­ra.Wstęp na wszyst­kie kon­cer­ty, oprócz kon­cer­tu fi­na­ło­we­go jest bez­płat­ny. Dzię­ki róż­no­rod­no­ści ofer­ta fe­sti­wa­lo­wa do­cie­ra każ­de­go roku do sze­ro­kiej wi­dow­ni. Sta­ły­mi ele­men­ta­mi Fe­sti­wa­lu Mo­zar­tia­na są: przed­sta­wie­nia dla dzie­ci, kon­cer­ty sym­fo­nicz­ne, kon­cer­ty jaz­zo­we, po­ka­zy tań­czą­cej fon­tan­ny,kon­cer­ty ora­to­ryj­ne. Każ­de­go roku go­ści­my na fe­sti­wa­lu zna­nych pol­skich i za­gra­nicz­nych ar­ty­stów.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Gdańsk, Opata Jacka Rybińskiego 24

Organizatorzy

Polski Chór Kameralny
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter