Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Pa­de­rew­ski Piano Aca­de­my

Data wydarzenia: 7-21.8.2011

Pa­de­rew­ski Piano Aca­de­my - Mi­strzow­ska Szko­ła Let­nia dla Mło­dych Pia­ni­stów z Or­kie­strą Sym­fo­nicz­ną, dzię­ki któ­rej mło­dzi pia­ni­ści mogą wy­ko­ny­wać z or­kie­strą kon­cer­ty for­te­pia­no­we. To je­dy­na tego typu ini­cja­ty­wa edu­ka­cyj­na na świe­cie, ad­re­so­wa­na do uczest­ni­ków mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych, ma­ją­ca na celu ogra­nie się ar­ty­sty z ze­spo­łem sym­fo­nicz­nym. Szko­ła ulo­ko­wa­na jest w od­re­stau­ro­wa­nym pa­ła­cu w Ostro­mec­ku, kil­ka­na­ście km od cen­trum Byd­gosz­czy.

Pia­ni­ści, wy­se­lek­cjo­no­wa­ni przez trzy­oso­bo­wy ze­spół pe­da­go­gów, pra­cu­ją­cych pod kie­row­nic­twem prof. Ilji Schep­sa z Uni­wer­sy­te­tu Mu­zycz­ne­go w Ko­lo­nii, zo­bo­wią­za­ni są do przy­go­to­wa­nia jed­ne­go kon­cer­tu, który na­stęp­nie ćwi­czą z or­kie­strą sym­fo­nicz­ną. W PPA prze­wi­du­je się udział 24 uczest­ni­ków (2x12), któ­rzy w cyklu ty­go­dnio­wym pra­co­wać będą w Byd­gosz­czy.
Uczest­ni­kom to­wa­rzy­szy To­ruń­ska Or­kie­stra Sym­fo­nicz­na pod dy­rek­cją dwóch dy­ry­gen­tów mło­de­go po­ko­le­nia, wska­za­nych przez Cen­trum Mu­zy­ki Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go. Uczest­ni­cy będą mieli także oka­zję do pracy in­dy­wi­du­al­nej z trze­ma pe­da­go­ga­mi
Każdy z tur­nu­sów koń­czy sie 2 kon­cer­ta­mi.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Organizatorzy

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter