Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

14. mię­dzy­na­ro­do­we trien­na­le Małe Formy Gra­fi­ki, Pol­ska - Łódź '11

Data wydarzenia: 16.6-28.8.2011

Małe Formy Gra­fi­ki to mię­dzy­na­ro­do­wa wy­sta­wa – kon­kurs mi­nia­tu­ry gra­ficz­nej da­ją­cy uni­kal­ną moż­li­wość spo­tka­nia z twór­czo­ścią re­ali­zo­wa­ną we wszyst­kich tech­ni­kach gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w naj­więk­szych i naj­star­szych ośrod­kach tej dys­cy­pli­ny sztu­ki na świe­cie. Trien­na­le w Łodzi, w kon­tek­ście mię­dzy­na­ro­do­wych prze­glą­dów gra­fi­ki na świe­cie, jest wy­jąt­ko­wym wy­da­rze­niem ar­ty­stycz­nym. Wy­sta­wa in­spi­ru­je młode po­ko­le­nie ar­ty­stów do ko­rzy­sta­nia z tech­nik gra­fi­ki warsz­ta­to­wej, co służy roz­wo­jo­wi umie­jęt­no­ści i pie­lę­gno­wa­niu tra­dy­cji gra­ficz­nej.
Trien­na­le jest źró­dłem two­rze­nia od roku 1979 ko­lek­cji współ­cze­snej mi­nia­tu­ry gra­ficz­nej, która obec­nie liczy 10.307 prac z 78 kra­jów świa­ta. Obok ar­ty­stów z Pol­ski, licz­nie re­pre­zen­to­wa­ni są gra­fi­cy nie tylko eu­ro­pej­scy, ale także m.in. z Ekwa­do­ru, Chile, Ar­gen­ty­ny, Uru­gwa­ju, Kuby, Do­mi­ni­ka­ny, Ja­po­nii, Taj­lan­dii, In­do­ne­zji, Fi­li­pin, Pa­puy-​No­wej Gwi­nei.

Łódź, jako bar­dzo silny ośro­dek gra­fi­ki dzię­ki tej eks­po­zy­cji umac­nia swoją po­zy­cję ar­ty­stycz­ną wśród in­nych ośrod­ków na świe­cie i na­wią­zu­je kon­tak­ty z naj­waż­niej­szy­mi cen­tra­mi, ta­ki­mi, jak: Aka­de­mia Raf­fa­el­la w Urbi­no, Mię­dzy­na­ro­do­we Trien­na­le Gra­fi­ki w Kra­ko­wie.
Na wy­sta­wę zo­sta­ją za­kwa­li­fi­ko­wa­ne prace wy­bra­ne przez mię­dzy­na­ro­do­we jury, które ak­cep­tu­je od­bit­ki z płyt gra­ficz­nych o for­ma­cie 12 x 15 cm; wy­ko­na­ne w tzw. „tech­ni­kach szla­chet­nych”, ta­kich, jak: akwa­for­ta, akwa­tin­ta, mez­zo­tin­ta, mie­dzio­ryt, sucha igła, mięk­ki wer­niks, drze­wo­ryt wzdłuż­ny i sztor­co­wy, li­no­ryt, cyn­ko­gra­fia, li­to­gra­fia, se­ri­gra­fia, mo­no­ty­pia. Kon­se­kwent­na de­dy­ka­cja tej wy­sta­wy wy­łącz­nie tech­ni­kom gra­fi­ki warsz­ta­to­wej sta­no­wi o wy­raź­nej od­ręb­no­ści łódz­kie­go trien­na­le po­śród in­nych cy­klicz­nych wy­staw współ­cze­snej gra­fi­ki ar­ty­stycz­nej.
Pod­czas każ­dej edy­cji wy­sta­wy dzie­się­ciu ar­ty­stów jest wy­róż­nia­nych Me­da­lem Ho­no­ro­wym. Przez do­tych­cza­so­wych trzy­na­ście edy­cji łódz­kie­go trien­na­le na­gro­dę wy­sta­wy – Medal Ho­no­ro­wy otrzy­ma­ło 117 ar­ty­stów. W roku 2008 Ho­no­ro­wym Me­da­lem za ze­sta­wy prac wy­róż­nio­no 10 gra­fi­ków: Mo­dhir Ahmed (Szwe­cja), Sho­ichi Fu­ta­mi (Ja­po­nia), Ry­szard Gie­ry­szew­ski (Pol­ska), Dušan Kállay (Sło­wa­cja), Jinan Ko­bay­ashi (Ja­po­nia), We­li­ko Iwa­now Ma­rin­czew­ski (Buł­ga­ria), Chri­sti­ne Ra­vaux (Bel­gia), Shi­ge­ki To­mu­ra (Ja­po­nia), Anne Val­ken­borgh (Bel­gia), Majla Ze­ne­li (Al­ba­nia).
Dla łódz­kiej wy­sta­wy, prze­mia­ny, jakim pod­le­ga­ła gra­fi­ka warsz­ta­to­wa, tj. re­ali­za­cja prac w for­mie wy­dru­ków kom­pu­te­ro­wych w mo­nu­men­tal­nej skali, roz­kwit tech­ni­ki si­to­dru­ku, eks­pe­ry­men­ty z fo­to­gra­fią i dru­kiem of­f­se­to­wym, two­rzą nowe wy­zwa­nie.
Ku­ra­to­rem trien­na­le jest Elż­bie­ta Fuchs – dy­rek­tor Miej­skiej Ga­le­rii Sztu­ki w Łodzi, a se­kre­ta­rzem Mał­go­rza­ta Dzię­gie­lew­ska.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Łódź, Henryka Sienkiewicza 44

Organizatorzy

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter