Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Or­ga­no­wej we From­bor­ku

Data wydarzenia: 26.6-28.8.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Or­ga­no­wej we From­bor­ku to jeden z dwóch naj­star­szych fe­sti­wa­li or­ga­no­wych w Pol­sce. Star­szym jest tylko fe­sti­wal w Oli­wie, ma­ją­cy obec­nie 54 lata.

O zna­cze­niu i ran­dze tej im­pre­zy świad­czy fakt, że od­by­wa się ona już po raz 44. , a uczest­ni­czą w nim przede wszyst­kim wy­bit­ni or­ga­ni­ści, ale także śpie­wa­cy, ak­to­rzy i inni mu­zy­cy in­stru­men­ta­li­ści.

Wy­so­ki po­ziom ar­ty­stycz­ny oraz splen­dor osób, które tu już wcze­śniej wy­stę­po­wa­ły pod­no­si rangę im­pre­zy, na któ­rej chcą uczest­ni­czyć znani i ce­nie­ni mu­zy­cy.

Z roku na rok, ro­śnie re­no­ma, ale także i ilość przy­by­wa­ją­cej tu pu­blicz­no­ści, która już przy­zwy­cza­iła się do spę­dza­nia let­nie­go po­po­łu­dnia we wnę­trzu naj­waż­niej­szej świą­ty­ni War­mii znaj­du­ją­cej się wła­śnie we From­bor­ku. Jest to też moż­li­wość zwie­dze­nia cen­nych za­byt­ków znaj­du­ją­cych się na Wzgó­rzu ka­te­dral­nym.

Fe­sti­wal roz­po­czy­na się w ostat­nią nie­dzie­lę czerw­ca i po­trwa nie­prze­rwa­nie przez 10 nie­dziel do końca sierp­nia.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Frombork, Mickiewicza 3B/2

Organizatorzy

Fundacja na Rzecz Warmii i Mazur
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter