Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Kina Au­tor­skie­go QUEST EU­RO­PE

Data wydarzenia: 22.7-28.8.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Kina Au­tor­skie­go QUEST EU­RO­PE or­ga­ni­zo­wa­ny jest w Zie­lo­nej Górze od 2005 roku. Go­ść­mi fe­sti­wa­lu są co roku naj­wy­bit­niej­si ludzi filmu. Za­szczy­ci­li nas już swoją obec­no­ścią m.in: Jerzy Hof­f­man, Maja Ko­mo­row­ska, Ma­rze­na Try­ba­ła, Kinga Preis, Ewa Szy­kul­ska, To­masz Ra­czek, Zbi­gniew Za­ma­chow­ski, Syl­we­ster Chę­ciń­ski, Krzysz­tof Glo­bisz, Jo­an­na Szczep­kow­ska i inni.

Im­pre­za ma cha­rak­ter nie­ko­mer­cyj­ny, ma­ją­cy na celu pro­mo­cję am­bit­ne­go kina twór­ców z Eu­ro­py. W pro­gra­mie fe­sti­wa­lu pre­zen­ta­cje naj­lep­szych fil­mów nie­ko­mer­cyj­nych wy­pro­du­ko­wa­nych w ostat­nich la­tach oraz po­ka­zy spe­cjal­ne i sze­reg im­prez to­wa­rzy­szą­cych z cyklu FIL­MO­WY RO­MANS ZE SZTU­KĄ RÓŻNĄ: spo­tka­nia z re­ży­se­ra­mi i ak­to­ra­mi, spek­takl te­atral­ny, warsz­ta­ty sce­na­riu­szo­we, pre­lek­cje z dzie­dzi­ny filmu, fil­mo­wa im­pre­za ta­necz­na, FIL­MO­WY WO­DO­SPAD DŹWIĘ­KU. Nazwa fe­sti­wa­lu Ouest = po­szu­ki­wa­nie Nazwa fe­sti­wa­lu za­czerp­nię­ta zo­sta­ła od jed­ne­go z ga­tun­ków filmu fan­ta­sy, bę­dą­ce­go opo­wie­ścią o wę­drów­ce bo­ha­te­ra przez świat w celu wy­peł­nie­nia ja­kiejś szla­chet­nej misji. Taką szla­chet­ną misją jest dla nas ten fe­sti­wal. Ro­bi­my go z mi­ło­ści do kina. Chce­my zwró­cić uwagę pu­blicz­no­ści na nowe zja­wi­ska ar­ty­stycz­ne oraz w pięk­ny i mądry spo­sób oży­wić latem Zie­lo­ną Górę. Part­ne­ra­mi Quest Eu­ro­pe są pre­sti­żo­we fe­sti­wa­le eu­ro­pej­skie (6 fe­sti­wa­li) oraz fe­sti­wal od­by­wa­ją­cy się w Chi­ca­go. www.qu­est-​eu­ro­pe.eu

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Zielona Góra, Festiwalowa 3

Organizatorzy

Akademia Twórczych Poszukiwań
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter