Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Mu­zy­ki Daw­nej "Pieśń Na­szych Ko­rze­ni"

Data wydarzenia: 21-28.8.2011

„Pieśń Na­szych Ko­rze­ni” jest to od­by­wa­ją­cy się co­rocz­nie w Ja­ro­sła­wiu i cie­szą­cy się dużym uzna­niem mię­dzy­na­ro­do­wy fe­sti­wal mu­zy­ki daw­nej o spe­cy­ficz­nej for­mu­le wspól­nych dzia­łań ar­ty­stów i uczest­ni­ków. Kul­mi­na­cją każ­de­go dnia są kon­cer­ty (za­wie­ra­ją­ce czę­sto pro­gra­my przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie dla fe­sti­wa­lu) wy­ko­ny­wa­ne przez wy­bit­nych mu­zy­ków, spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie mu­zy­ki daw­nej i tra­dy­cyj­nej. Seria kon­cer­tów wzbo­ga­co­na jest także o licz­ne wy­da­rze­nia do­peł­nia­ją­ce – se­mi­na­ria, warsz­ta­ty, spo­tka­nia, wy­sta­wy.

Pre­zen­ta­cje kon­cer­to­we więc, słu­żąc po­pu­la­ry­za­cji i za­cho­wa­niu dzie­dzic­twa kul­tu­ry mu­zycz­nej, stają się rów­no­cze­śnie punk­tem wyj­ścia do dzia­łań prak­tycz­nych. W wy­ni­ku tego, na czas fe­sti­wa­lu, Ja­ro­sław zmie­nia się w forum wy­mia­ny do­świad­czeń po­mię­dzy twór­ca­mi i za­pro­szo­ny­mi go­ść­mi (hu­ma­ni­sta­mi, eks­per­ta­mi), bę­dą­cy­mi re­pre­zen­tan­ta­mi róż­nych kul­tur, przy in­ten­syw­nym i świa­do­mym udzia­le pu­blicz­no­ści, zwłasz­cza mło­dzie­ży, która czyn­nie włą­cza się w de­ba­tę nad pro­ble­ma­ty­ką tra­dy­cji.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Jarosław, Rynek 6

Organizatorzy

Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu"
festiwal@jaroslaw.pl, +48166216451
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter