Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

II świa­to­wy Fe­sti­wal Wi­kli­ny i Ple­cion­kar­stwa

Data wydarzenia: 26-28.8.2011

Sza­now­ni Pań­stwo Sto­wa­rzy­sze­nie Ple­cion­ka­rzy i Wi­kli­nia­rzy Pol­skich ma za­szczyt za­pro­sić Pań­stwa od 26 do 28 sierp­nia 2011 roku do No­we­go To­my­śla w Wiel­ko­pol­sce na II Świa­to­wy Fe­sti­wal Wi­kli­ny i Ple­cion­kar­stwa 2011 W ra­mach im­pre­zy bę­dzie można obej­rzeć i wziąć udział w kom­plek­sie wy­staw in­te­rak­tyw­nych: Mię­dzy­na­ro­do­wy kon­kurs ple­cion­kar­ski z udzia­łem uczest­ni­ków ze wszyst­kich stron świa­ta, w tym nie­wi­do­mi i nie­do­wi­dzą­cy.

Naj­więk­sze w Eu­ro­pie sa­li­ca­rium czyli po­ka­zo­wa upra­wa sie­dem­dzie­się­ciu ga­tun­ków i od­mian wierz­by ,z któ­rej po­zy­sku­je­my wi­kli­nę. Ko­lek­cja jest uzu­peł­nio­na ,o wierz­by ozdob­ne i dziko ro­sną­ce drze­wa w ra­mach wierz­bo­we­go parku. Wy­sta­wa koszy pre­zen­tu­ją­ca sto lat pol­skie­go wzor­nic­twa oraz wy­sta­wa fo­to­gra­fii wiel­ko­for­ma­to­wej o hi­sto­rii ple­cion­kar­stwa na Ziemi. Wy­sta­wa od­mian wi­kli­ny z ca­łe­go świa­ta oraz wy­sta­wa su­row­ców ple­cion­kar­skich uży­wa­nych na wszyst­kich za­miesz­ka­łych kon­ty­nen­tach .Warsz­ta­ty dla dzie­ci tzw ple­cion­kar­ska szkół­ka, po­ka­zy wy­pla­ta­nia ,ręcz­ne­go ko­ro­wa­nia i zbio­ru wi­kli­ny. Po­nad­to po­ka­zy ma­szyn uży­wa­nych w prze­twór­stwie wi­kli­ny [np ko­row­nie wi­kli­ny],ma­kie­ty in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań z wy­ko­rzy­sta­niem wi­kli­ny np umoc­nie­nia dro­go­we, brze­go­we ,za­go­spo­da­ro­wa­nie skła­do­wisk itp Pta­sia wyspa nie­zwy­kła in­sta­la­cja na wy­spie od­re­stau­ro­wa­ne­go stawu łą­czą­ca sztu­kę i eko­lo­gię , al­ta­na z ro­sną­cej wi­kli­ny i wiele in­nych Kier­masz wy­ro­bów kra­jo­wych i przy­wie­zio­nych przez na­szych gości z róż­nych kra­jów. Licz­ne kon­cer­ty ka­me­ral­ne i wiel­kie kon­cer­ty gwiazd oraz wy­stę­py ka­ba­re­tów Szcze­gó­ły na www.fe­sti­wal-​wi­kli­na.pl oraz na www.ple­cion­ka­rze.pl Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Wiel­ko­pol­skie­go Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Współ­or­ga­ni­za­to­rzy : Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go Sta­ro­stwo Po­wia­to­we Nowy To­myśl Urząd Miej­ski Nowy To­myśl Mu­zeum Na­ro­do­we Rol­nic­twa I prze­my­słu Rol­no-​spo­żyw­cze­go w Szre­nia­wie od­dział Wi­kli­niar­stwa i Chmie­lar­stwa w Nowym To­my­ślu Pa­tro­nat Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go Sta­ro­stwo Po­wia­to­we Nowy To­myśl Urząd Miej­ski Nowy To­myśl

Data publikacji: 13.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Nowy Tomyśl, Tysiąclecia 3

Organizatorzy

Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich
biuro@plecionkarze.pl, +48614423121
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter