Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wy­sta­wa cza­so­wa "Ku­jaw­scy kon­ty­nu­ato­rzy - Brzo­zow­ski, Dur­kie­wicz, Ko­złow­ski"

Data wydarzenia: 8.6-31.8.2011

„Ku­jaw­scy kon­ty­nu­ato­rzy – Brzo­zow­ski, Dur­kie­wicz, Ko­złow­ski” - wy­sta­wa ze zbio­rów wła­snych.
Eks­po­zy­cja pre­zen­to­wać bę­dzie do­ko­na­nia ar­ty­stycz­ne zna­nych twór­ców
lu­do­wych dzia­ła­ją­cych na Ku­ja­wach: Kry­stia­na Brzo­zow­skie­go (ur. 1933 r.)
- rzeź­bia­rza z Wło­cław­ka, po­cho­dzą­ce­go z Ło­wic­kie­go, Jana Dur­kie­wi­cza
(ur. 1941 r.) - rzeź­bia­rza i ma­la­rza z Wo­łu­sze­wa pod Cie­cho­cin­kiem rodem z Wiel­ko­pol­ski i Edwar­da Ko­złow­skie­go (ur. 1938 r.) - rzeź­bia­rza z
Otło­czy­na pod Alek­san­dro­wem Ku­jaw­skim.

Wszy­scy wy­mie­nie­ni ar­ty­ści wzra­sta­li w śro­do­wi­sku wiej­skim, dla­te­go w swo­jej twór­czo­ści świa­do­mie od­wo­łu­ją się do skarb­ni­cy lu­do­wej tra­dy­cji. W rzeź­bie kon­ty­nu­ują nurt sa­kral­ny z po­pu­lar­nym w re­gio­nie ku­jaw­skim przed­sta­wie­niem Matki Bo­skiej Skęp­skiej, Chry­stu­sa Fra­so­bli­we­go, czy róż­nych świę­tych pa­tro­nów. W ob­rę­bie te­ma­ty­ki świec­kiej stali się głów­nie piew­ca­mi daw­ne­go wiej­skie­go życia, z jego tra­dy­cyj­ny­mi za­ję­cia­mi, ale też świa­tem le­gend. W twór­czo­ści Kry­stia­na Brzo­zow­skie­go i Jana Dur­kie­wi­cza silne są też ak­cen­ty pa­trio­tycz­no-​re­li­gij­ne oraz fa­scy­na­cja dzie­ja­mi na­ro­du i prze­ło­mo­wy­mi dla kraju wy­da­rze­nia­mi.

Data publikacji: 13.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Włocławek, Słowackiego 1a

Organizatorzy

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter