Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Dy­mar­ki Świę­to­krzy­skie

Data wydarzenia: 1-31.8.2011

45. Dy­mar­ki Świę­to­krzy­skie „Dy­mar­ki Świę­to­krzy­skie” - to dwu­dnio­wa ple­ne­ro­wa im­pre­za o cha­rak­te­rze kul­tu­ral­no - edu­ka­cyj­nym od­by­wa­ją­ca się w Nowej Słupi w sierp­niu. To kon­ty­nu­acja za­po­cząt­ko­wa­nej w 1967 roku im­pre­zy, któ­rej głów­ną atrak­cją jest pokaz wy­to­pu że­la­za w pie­cach ziem­nych me­to­dą sprzed 2000 lat po­łą­czo­ny z pre­zen­ta­cją wy­ni­ków badań na­uko­wych i za­ję­cia­mi warsz­ta­to­wy­mi pro­wa­dzo­ny­mi przez twór­ców i pro­fe­sjo­na­li­stów pod nazwą „Czło­wiek i Że­la­zo w pierw­szych wie­kach na­szej ery”.

W trak­cie Dy­ma­rek tu­ry­ści oprócz uni­ka­to­we­go po­ka­zu wy­to­pu że­la­za mogą nie tylko obej­rzeć warsz­ta­ty rze­miosł daw­nych, po­ka­zy rę­ko­dzie­ła lu­do­we­go (ko­wa­li, garn­ca­rzy, rzeź­bia­rzy) i re­alia życia ludzi w II w n.e. ale i w nich uczest­ni­czyć. Uzu­peł­nie­niem warsz­ta­tów będą wy­stę­py mu­zy­ków fol­ko­wych i lu­do­wych. Mu­zycz­nym za­koń­cze­niem każ­de­go z dnia im­pre­zy bę­dzie kon­cert mu­zy­ki po­pu­lar­nej. Dy­mar­ki Świę­to­krzy­skie to wiel­kie re­gio­nal­ne świę­to gwa­ran­tu­ją­ce przy­by­łym uczest­ni­kom ak­tyw­ne uczest­nic­two w miej­sco­wej spu­ściź­nie ar­che­olo­gicz­nej, lu­do­wej i re­gio­nal­nej o zna­cze­niu eu­ro­pej­skim. „Dy­mar­ki Świę­to­krzy­skie” to im­pre­za o cha­rak­te­rze cy­klicz­nym i ogól­no­na­ro­do­wym za­się­gu. Jej celem jest uwraż­li­wie­nie od­bior­ców i uczest­ni­ków pro­jek­tu na uni­kal­ne formy re­kon­struk­cji rze­mio­sła, aspek­tów życia co­dzien­ne­go i kul­tu­ry du­cho­wej lud­no­ści za­miesz­ku­ją­cej zie­mie pol­skie w okre­sie rzym­skim oraz upo­wszech­nie­nie wie­dzy o ele­men­tach naj­star­sze­go dzie­dzic­twa prze­my­sło­we­go re­gio­nu świę­to­krzy­skie­go. Po­nad­to celem pro­jek­tu jest pro­mo­cja rzad­ko spo­ty­ka­nych rze­miosł od­twa­rza­ją­cych wy­twór­czość z okre­su rzym­skie­go, wy­mia­na do­świad­czeń po­mię­dzy pre­zen­te­ra­mi, edu­ka­cja na­uczy­cie­li, ani­ma­to­rów kul­tu­ry, sa­mo­rzą­dow­ców w za­kre­sie moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia lo­kal­ne­go dzie­dzic­twa dla wzbo­ga­ce­nia pro­ce­su na­ucza­nia i pro­mo­cji kul­tu­ry, zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści re­jo­nu Ły­so­gór i do­li­ny rzeki Ka­mien­nej pod wzglę­dem tu­ry­stycz­nym oraz pro­mo­cja re­gio­nu świę­to­krzy­skie­go po­przez ele­men­ty dzie­dzic­twa prze­my­sło­we­go. W ra­mach pro­jek­tu edu­ka­cja kul­tu­ral­na re­kon­struk­cja naj­star­szych za­wo­dów i rze­mio­sła po­sia­dać bę­dzie formę warsz­ta­tów i do­ty­czyć bę­dzie od­bior­ców wszyst­kich grup wie­ko­wych za­an­ga­żo­wa­nych bez­po­śred­nio w pro­ces po­znaw­czy. Warsz­ta­ty po­świę­co­ne są pre­zen­ta­cji aspek­tów kul­tu­ry ma­te­rial­nej i du­cho­wej miesz­kań­ców ziem pol­skich w okre­sie rzym­skim, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem re­gio­nu świę­to­krzy­skie­go. Jako wy­znacz­nik czasu, ale rów­nież pre­tekst do po­rów­nań, w warsz­ta­tach wy­stę­pu­ją ele­men­ty na­wią­zu­ją­ce do te­re­nu pro­win­cji rzym­skich. W trak­cie im­prez od­by­wa­ją się po­ka­zy sta­ro­żyt­nej me­ta­lur­gii że­la­za ze wszyst­ki­mi tech­nicz­ny­mi eta­pa­mi, od pro­ce­su wy­do­by­cia rudy że­la­za po­przez pra­że­nie, wy­ko­ny­wa­nie ce­gieł słu­żą­cych do bu­do­wy za­głę­bio­nych pie­ców szy­bo­wych, pro­duk­cję węgla drzew­ne­go, ob­słu­gę mie­chów dy­mar­skich do pro­gra­mo­we­go roz­bi­cia pie­ców i wy­do­by­cia gąb­cza­stej łupki że­la­znej, która na­stęp­nie jest ob­ta­pia­na i prze­ku­wa­na w warsz­ta­cie ko­wal­skim, gdzie wy­ko­ny­wa­ne są rów­nież na­rzę­dzia i ozdo­by że­la­zne. Warsz­ta­ty obej­mu­ją także pra­wie wszyst­kie dzie­dzi­ny wy­twór­czo­ści zwią­za­nej z ży­ciem co­dzien­nym w okre­sie rzym­skim (I-IV w. n.e.) tj.: garn­car­stwo, tkac­two, ob­rób­kę skóry (szew­stwo, ka­let­nic­two), ob­rób­kę bursz­ty­nu, ob­rób­kę drew­na i kory drzew­nej, po­wroź­nic­two, zie­lar­stwo, brą­zow­nic­two i złot­nic­two, ple­cion­kar­stwo, pro­duk­cję dzieg­ciu, filcu i szkla­nych pa­cior­ków a nawet wy­twa­rza­nie ele­men­tów uzbro­je­nia (tar­cze). Część warsz­ta­tów po­sia­da roz­bu­do­wa­ny cha­rak­ter – np. warsz­ta­ty garn­car­skie, gdzie obok dwóch sta­no­wisk słu­żą­cych pre­zen­ta­cji wy­ko­ny­wa­nia na­czyń róż­ny­mi tech­ni­ka­mi, ko­lej­ne umoż­li­wia próby wła­sno­ręcz­ne­go wy­ko­na­nia przed­mio­tu z gliny. Jed­nym z celów pro­gra­mu jest rów­nież uka­za­nie róż­no­rod­nych od­dzia­ły­wań cy­wi­li­za­cji śród­ziem­no­mor­skiej na spo­łecz­no­ści za­miesz­ku­ją­ce środ­ko­wo­eu­ro­pej­skie Bar­ba­ri­cum w okre­sie rzym­skim, czemu służy sta­no­wi­sko rzym­skiej le­ga­cji, kuch­ni czy obóz łow­ców nie­wol­ni­ków. Więk­szość sta­no­wisk jest aran­żo­wa­nych w ten spo­sób, aby umoż­li­wić zwie­dza­ją­cym uczest­nic­two w po­ka­zie i moż­li­wość sa­mo­dziel­ne­go wy­ko­ny­wa­nia pre­zen­to­wa­nych czyn­no­ści. Wszyst­kie zda­rze­nia w cza­sie po­ka­zów są ko­men­to­wa­ne przez na­gło­śnie­nie. Ca­łość pro­jek­tu dąży do stwo­rze­nia moż­li­wie kom­ple­men­tar­nej wizji kul­tu­ry ma­te­rial­nej i du­cho­wej daw­nych miesz­kań­ców re­gio­nu świę­to­krzy­skie­go w ra­mach pro­gra­mu na­zwa­ne­go już w roku 2000 roku „Czło­wiek i Że­la­zo w pierw­szych wie­kach na­szej ery” i re­ali­zo­wa­ne­go w coraz szer­szej for­mie pod­czas „Dy­ma­rek Świę­to­krzy­skich”. Istot­nym aspek­tem pro­gra­mu jest jego re­ali­za­cja przez osoby zaj­mu­ją­ce się ba­da­nia­mi nad sta­ro­żyt­nym hut­nic­twem że­la­za przy udzia­le grupy spe­cja­li­stów re­kon­stru­ują­cych inne dzie­dzi­ny wy­twór­czo­ści oraz pra­cow­ni­ków na­uko­wych i stu­den­tów z róż­nych ośrod­ków m.in.: Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Kra­ko­wie, Aka­de­mii Gór­ni­czo-​Hut­ni­czej w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­te­tu Rze­szow­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Jana Ko­cha­now­skie­go w Kiel­cach, Uni­wer­sy­te­tu Marii Cu­rie-​Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie. Od kilku lat w pro­jekt za­an­ga­żo­wa­ni są rów­nież go­ście za­gra­nicz­ni z Litwy, Bia­ło­ru­si i Danii. Ze wzglę­du na tak roz­le­gły cha­rak­ter przed­się­wzię­cia pre­zen­te­rzy przy­by­wa­ją do Nowej Słupi 2 dni przed roz­po­czę­ciem im­pre­zy. Ist­nie­ją­ca in­fra­struk­tu­ra wy­ma­ga cią­głych prac kon­ser­wa­cyj­nych a stale roz­ra­sta­ją­cy się pokaz i ilość warsz­ta­tów po­wo­du­ją ko­niecz­ność roz­bu­do­wy in­fra­struk­tu­ry nie­trwa­łej (min. bu­do­wa pie­ców, pra­ża­ków, mie­le­rzy, pieca garn­car­skie­go).Or­ga­ni­za­to­rzy za­pew­nia­ją przy­by­łym noc­leg i wy­ży­wie­nie na cały czas ich po­by­tu. Na­uko­wo po­glą­do­wej stro­nie przed­się­wzię­cia to­wa­rzy­szy stro­na lu­do­wa, roz­ryw­ko­wa i kul­tu­ral­na. „Dy­mar­ki Świę­to­krzy­skie” są też jedną z nie­licz­nych oka­zji za­pre­zen­to­wa­nia ca­łe­go folk­lo­ru świę­to­krzy­skie­go, szan­są za­ist­nie­nia oraz pod­trzy­ma­nia kul­tu­ral­nej cią­gło­ści mu­zy­ki i ob­rzę­do­wo­ści lu­do­wej i gi­ną­ce­go do­rob­ku ar­ty­stycz­ne­go wsi. Rów­no­cze­śnie z pro­gra­mem „Czło­wiek i Że­la­zo w pierw­szych wie­kach na­szej ery” od­by­wa­ją się warsz­ta­ty twór­ców lu­do­wych: rzeź­bia­rzy, ko­wa­li, garn­ca­rzy, tka­czy, haf­cia­rzy itp., w któ­rych poza za­in­te­re­so­wa­ny­mi tu­ry­sta­mi uczest­ni­czą ucznio­wie z gim­na­zjów z te­re­nu gminy Nowa Słu­pia. Wśród ar­ty­stów rzeź­bia­rzy or­ga­ni­zo­wa­ny jest kon­kurs na naj­pięk­niej­szą rzeź­bę wy­ko­na­ną w trak­cie Dy­ma­rek. Temat kon­kur­su jest ści­śle zwią­za­ny z Gó­ra­mi Świę­to­krzy­ski­mi. Trzy naj­lep­sze prace zo­sta­ją na­gro­dzo­ne. W warsz­ta­tach twór­ców lu­do­wych bie­rze udział około 40 rze­mieśl­ni­ków na 30 sta­no­wi­skach. Do­peł­nie­niem mu­zycz­nym pre­zen­to­wa­nych warsz­ta­tów są to­wa­rzy­szą­ce po­ka­zom wy­stę­py mu­zy­ków fol­ko­wych. Po za­koń­cze­niu czę­ści edu­ka­cyj­nej i hi­sto­rycz­nej dla osób przy­by­łych or­ga­ni­zo­wa­ne są nie­licz­ne kon­cer­ty mu­zy­ki po­pu­lar­nej z udzia­łem wy­bit­nych pol­skich ar­ty­stów. Ogól­na licz­ba mu­zy­ków prze­kra­cza 40 osób, dla któ­rych or­ga­ni­za­to­rzy za­pew­nia­ją noc­leg, wy­ży­wie­nie oraz gar­de­ro­by. Wy­stę­py ze­spo­łów o ugrun­to­wa­nej re­no­mie i po­zy­cji pre­zen­ta­cji wy­ma­ga­ją od­po­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia tech­nicz­ne­go. Scena i oświe­tle­nie musi być naj­wyż­szej, ja­ko­ści, ekipa tech­nicz­na na od­po­wied­nim po­zio­mie, a na­gło­śnie­nie naj­wyż­szej klasy. W pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie za­ple­cza sce­nicz­ne­go za­an­ga­żo­wa­nych jest około 30 osób. Na sce­nie po­ja­wia się rów­nież kon­fe­ran­sjer od­po­wie­dzial­ny za pra­wi­dło­wy prze­bieg kon­cer­tów, pro­wa­dze­nie kon­kur­sów oraz po­wi­ta­nie za­pro­szo­nych gości zgod­nie z wła­snym sce­na­riu­szem. Nad ca­ło­ścią przed­się­wzię­cia i bez­pie­czeń­stwem osób prze­by­wa­ją­cych na te­re­nie Dy­ma­rek czu­wa­ją: agen­cja ochro­ny ( 75 osób), straż po­żar­na (40 osób) oraz pa­tro­le po­li­cyj­ne (15 po­li­cjan­tów). Or­ga­ni­za­cja tak ogrom­ne­go przed­się­wzię­cia wy­ma­ga za­bez­pie­cze­nia środ­ków fi­nan­so­wych na opła­ty te­le­fo­nicz­ne, zakup ma­te­ria­łów biu­ro­wo – pla­stycz­nych, de­le­ga­cje pra­cow­ni­cze, znacz­ki pocz­to­we, zakup, na­pra­wę i kon­ser­wa­cję ma­te­ria­łów sce­no­gra­ficz­nych. W pra­wi­dło­wy prze­bieg im­pre­zy za­an­ga­żo­wa­nych jest 25 osób, (na co dzień nie­zwią­za­nych z or­ga­ni­za­to­rem) zaj­mu­ją­cych się ob­słu­gą twór­ców lu­do­wych, kas bi­le­to­wych, biura or­ga­ni­za­to­ra, se­kre­ta­ria­tu, or­ga­ni­za­cją han­dlu. Obec­ny jest ko­or­dy­na­tor ka­sje­rów, spe­cja­li­sta od spraw bez­pie­czeń­stwa i asy­stent dy­rek­to­ra. W przy­go­to­wa­nie dzia­łań za­an­ga­żo­wa­nych jest 3 pra­cow­ni­ków Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry od­de­le­go­wa­nych do wy­łącz­nej pracy przy or­ga­ni­za­cji Dy­ma­rek przez okres 3 mie­się­cy. Tak ogrom­ne przed­się­wzię­cie wy­ma­ga od­po­wied­niej pro­mo­cji. Obok ulo­tek, ba­ne­rów, pla­ka­tów, stro­ny in­ter­ne­to­wej, re­kla­my na ła­mach ty­go­dni­ków za­an­ga­żo­wa­ne są lo­kal­ne media m.in. Ga­ze­ta Wy­bor­cza, Ga­ze­ta Full Suk­ces, Echo Dnia, Radio Kiel­ce, RMF MAXX, TVP Kiel­ce. Fe­styn ar­che­olo­gicz­ny „Dy­mar­ki Świę­to­krzy­skie” obej­mu­je: pokaz wy­to­pu że­la­za wraz z warsz­ta­ta­mi rze­miosł daw­nych, po­ka­zy bitwy rzym­skiej, targ nie­wol­ni­ków, pokaz gla­dia­to­rów, wy­sta­wę i warsz­ta­ty rę­ko­dzie­ła lu­do­we­go, nie­licz­ne wy­stę­py ze­spo­łów mu­zycz­nych, a także kon­cert gwiaz­dy mu­zy­ki współ­cze­snej. Tu­ry­ści ku­pu­jąc bilet za nie­wiel­ką kwotę, mają moż­li­wość kon­tak­tu z sze­ro­ko ro­zu­mia­ną kul­tu­rą. Teren „Pie­co­wi­ska” za­bie­ra uczest­ni­ków w nie­sa­mo­wi­tą wy­ciecz­kę w prze­szłość.

Data publikacji: 13.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Słupia Nowa, Stanisława Staszica 8

Organizatorzy

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach
gok@dymarki.pl, +48413177604
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter