Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

In­ter­dy­scy­pli­nar­ne Warsz­ta­ty Edu­ka­cyj­ne Ani­ma-​Art

Data wydarzenia: 27.8-2.9.2011

Pro­jekt za­kła­da spo­tka­nie mię­dzy­na­ro­do­wej grupy ani­ma­to­rów kul­tu­ry i pe­da­go­gów spo­łecz­nych, któ­rzy pod­czas 8 in­ter­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów za­po­zna­ją się z te­ra­peu­tycz­ną i spo­łecz­ną rolą sztu­ki.

Celem pro­jek­tu jest ak­ty­wi­za­cja i in­spi­ra­cja za­cho­wań twór­czych, przy jed­no­cze­snym zdo­by­wa­niu umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych oraz pro­mo­cja wy­mia­ny mło­dzie­żo­wej jako sku­tecz­ne­go na­rzę­dzia edu­ka­cji i pro­fi­lak­ty­ki spo­łecz­nej. W re­zul­ta­cie zdo­by­te do­świad­cze­nie po­słu­ży w dal­szej pracy uczest­ni­ków warsz­ta­tów z gru­pa­mi mło­dzie­ży /domy kul­tu­ry, szko­ły, inne pla­ców­ki wy­cho­waw­cze/. Pro­jekt zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­ny w Tcze­wie an­ga­żu­jąc jako wi­dzów-​ob­ser­wa­to­rów spo­łecz­ność lo­kal­ną re­pre­zen­tu­ją­cą różne grupy wie­ko­we i so­cjal­ne, stwa­rza­jąc moż­li­wość czyn­ne­go, świa­do­me­go uczest­nic­twa w kul­tu­rze.

Data publikacji: 13.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Tczew, St. Kard. Wyszyńskiego

Organizatorzy

Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter