Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal ZDA­RZE­NIA im. Jó­ze­fa Szaj­ny

Data wydarzenia: 2-4.9.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal ZDA­RZE­NIA im. Jó­ze­fa Szaj­ny jest otwar­tym forum ar­ty­stycz­nych kon­fron­ta­cji de­biu­tu­ją­cych twór­ców – stu­den­tów i ab­sol­wen­tów eu­ro­pej­skich szkół ar­ty­stycz­nych.

Fe­sti­wal pro­mu­je sa­mo­dziel­ne, no­wa­tor­skie pro­jek­ty mło­dych ar­ty­stów, pre­zen­tu­ją­cych swe prace gronu eks­per­tów i pu­blicz­no­ści. Uczy ich kon­fron­ta­cji z mię­dzy­na­ro­do­wą, wy­ma­ga­ją­cą pu­blicz­no­ścią. Kie­ru­jąc się za­sa­dą “in­te­gra­cji po­przez kul­tu­rę” oraz dzia­ła­jąc na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju re­gio­nu pro­jekt sprzy­ja zwięk­sze­niu do­stę­pu do kul­tu­ry i ak­tyw­ne­mu w niej uczest­nic­twu miesz­kań­ców Me­tro­po­lii. Jed­nym z jego dłu­go­fa­lo­wych za­ło­żeń jest zbu­do­wa­nie kul­tu­ro­we­go po­łą­cze­nia cen­trum z pro­win­cją, z wy­ko­rzy­sta­niem ist­nie­ją­cej struk­tu­ry ko­mu­ni­ka­cyj­nej - kolej, drogi pu­blicz­ne, trak­ty wodne.

Data publikacji: 13.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Tczew, St. Kard. Wyszyńskiego 10

Organizatorzy

Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOSTSt.
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter