Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Pia­ni­sty­ki Pol­skiej

Data wydarzenia: 10-16.9.2011

Fe­sti­wal Pia­ni­sty­ki Pol­skiej w Słup­sku pre­zen­tu­je pia­ni­stów pol­skich róż­nych po­ko­leń (rów­nież miesz­ka­ją­cy za gra­ni­cą). Wy­stą­pi­li naj­wy­bit­niej­si, a wśród nich: Witod Mał­cu­żyń­ski, Ha­li­na Czer­ny-​Ste­fań­ska, Adam Ha­ra­sie­wicz, Kry­stian Zi­mer­mann, Ja­nusz Olej­ni­czak. Piotr Pa­lecz­ny, Wła­dy­sław Kędra, Mi­łosz Magin, Lidia Grych­to­łów­na i Rafał Ble­chacz. Od 1974 roku rów­no­le­gle z głów­nym nur­tem fe­sti­wa­lu dzia­ła "Es­tra­da Mło­dych", gdzie mło­dzi, szcze­gól­nie zdol­ni pia­ni­ści za­bie­ga­ją o tytuł jej lau­re­ata.

Ich wy­stę­py oce­nia Ze­spół Opi­niu­ją­cy zło­żo­ny ze zna­ko­mi­tych kry­ty­ków mu­zycz­nych, pe­da­go­gów i mu­zy­ko­lo­gów, który przy­zna­je tzw. "po­mo­ce" w for­mie na­grań ra­dio­wych, re­ci­ta­li i kon­cer­tów na te­re­nie kraju. Wśród lau­re­atów jest wielu zna­czą­cych w kraju i na świe­cie pia­ni­stów, od Krzysz­to­fa Ja­błoń­skie­go po Ra­fa­ła Ble­cha­cza. Od 1975 roku na Fe­sti­wa­lu Pia­ni­sty­ki Pol­skiej w Słup­sku pre­zen­tu­ją się pol­scy uczest­ni­cy ko­lej­nych edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie. Or­ga­ni­za­tor im­pre­zy - Słup­skie To­wa­rzy­stwo Spo­łecz­no-​Kul­tu­ral­ne.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Organizatorzy

Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
stsk@neostrada.pl, +48598426487
stsk.eslupsk.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter