Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XVIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Or­ga­no­wej "OR­GA­NY AR­CHI­KA­TE­DRY"

Data wydarzenia: 3.7-18.9.2011

Fe­sti­wal za­li­cza­ny jest do naj­po­waż­niej­szych fe­sti­wa­li or­ga­no­wych w świe­cie. Każ­de­go roku w ko­lej­ne nie­dzie­le lipca, sierp­nia i wrze­śnia o go­dzi­nie 16:00 kon­cer­tu­ją w war­szaw­skiej Ar­chi­ka­te­drze św. Jana naj­wy­bit­niej­si wir­tu­ozi or­ga­no­wi na­szych cza­sów. Wiel­kie in­dy­wi­du­al­no­ści, lau­re­aci kon­kur­sów, pro­fe­so­ro­wie uczel­ni eu­ro­pej­skich, wspa­nia­li im­pro­wi­za­to­rzy i in­ter­pre­ta­to­rzy, nie­sa­mo­wi­ta wir­tu­oze­ria i kunszt ar­ty­stycz­ny – tego do­świad­cza pu­blicz­ność.

W Ar­chi­ka­te­drze War­szaw­skiej wznie­sio­no w 1987 roku wiel­kie, mo­nu­men­tal­ne, nie­do­ści­gnio­ne or­ga­ny i to wła­śnie ten słyn­ny in­stru­ment brzmi całą mocą pod­czas fe­sti­wa­lo­wych kon­cer­tów.
War­szaw­ska Ar­chi­ka­te­dra to miej­sce nie­zwy­kłe, w któ­rym spo­ty­ka­ją się pol­ska toż­sa­mość, du­cho­wość, hi­sto­ria i kul­tu­ra.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Esperanto 14/6

Organizatorzy

Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej"
kapitula@kapitula.org, +48501158477
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter