Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wiel­kie Or­ga­ny w Ar­chi­ka­te­drze

Data wydarzenia: 1.5-24.9.2011

"WIEL­KIE OR­GA­NY W AR­CHI­KA­TE­DRZE" to cykl co­dzien­nych (od 1 maja do 24 wrze­śnia 2011 r., oprócz nie­dziel i świąt) kon­cer­tów or­ga­no­wych o godz. 12:00 w Ar­chi­ka­te­drze św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie po­łą­czo­nych ze zwie­dza­niem Ar­chi­ka­te­dry. Po każ­dym 25 mi­nu­to­wym re­ci­ta­lu or­ga­no­wym pu­blicz­ność zwie­dza pod­zie­mia i gro­bow­ce Ar­chi­ka­te­dry, w któ­rych spo­czy­wa­ją m.in: Król Sta­ni­sław Au­gust, Pre­zy­dent RP Igna­cy Mo­ści­ki, Pre­zy­dent RP Ga­briel Na­ru­to­wicz, Pre­zy­dent RP Sta­ni­sław Woj­cie­chow­ski, Pre­mier RP Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski, Ar­cy­bi­sku­pi War­szaw­scy oraz pi­sarz i lau­re­at na­gro­dy Nobla Hen­ryk Sien­kie­wicz.

Ar­chi­ka­te­dra Św. Jana Chrzci­cie­la sta­no­wi jedno z naj­waż­niej­szych miejsc kul­tu­ry i tra­dy­cji na­ro­do­wej Pol­ski. W jej mu­rach wy­gła­szał ka­za­nia ksiądz Piotr Skar­ga, Wła­dy­sław IV Waza za­przy­siągł swoje pacta co­nven­ta, tu miały miej­sce śluby, ko­ro­na­cje 2 wład­ców Pol­ski, po­grze­by wielu oso­bi­sto­ści oraz zo­sta­ła za­przy­się­żo­na Kon­sty­tu­cja 3 maja, do dziś od­by­wa­ją się w niej ważne uro­czy­sto­ści na­ro­do­we. Tu na po­cząt­ku XXw. pra­co­wał i two­rzył wy­bit­ny kom­po­zy­tor, im­pro­wi­za­tor i or­ga­ni­sta Mie­czy­sław Su­rzyń­ski, a w 1987 r. Ba­zy­li­ka zo­sta­ła wy­po­sa­żo­na we wspa­nia­łe, naj­wyż­szej klasy Wiel­kie Kon­cer­to­we Or­ga­ny.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Esperanto 14/6

Organizatorzy

Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej"
kapitula@kapitula.org, +48501158477
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter